Fleet Complete

Handelsbetingelser

OVERORDNEDE ABONNEMENTSVILKÅR

Denne Aftale er indgået mellem den kunde, der fremgår af Bestillingsblanketten, ("Kunden") og Complete Innovations Inc. ("FC" eller "Fleet Complete") på Ikrafttrædelsesdatoen (jf. nedenstående definition).

Fleet Complete og Kunden har mod modydelse af økonomisk og ikke-økonomisk karakter, som Parterne herved anerkender er tilstrækkelig og at have modtaget, aftalt som følger: 

1. DEFINITIONER
Alle definitioner i Bestillingsblanketten finder ligeledes anvendelse i denne Aftale. Endvidere har følgende udtryk, der anvendes i denne Aftale eller i en Bestilling vedrørende Serviceydelsen, som er omfattet af denne Aftale, den nedenfor angivne betydning: 

"Kundedata" betyder data eller oplysninger, der (a) omfatter Personoplysninger (jf. nedenstående definition), (b) vedrører et identificerbart Køretøj eller en identificerbar Fører, (c) tilmeldes Serviceydelsen af Kunden eller Førere eller (d) på anden måde indsamles, opnås adgang til, anvendes, videregives, oprettes, genereres eller opbevares af, gennem eller i forbindelse med Serviceydelsen og sendes til, uploades til og/eller opbevares på FC's Servere til brug sammen med Serviceydelsen, men omfatter ikke FC Vision-Data.

"Dataansvarlig" betyder den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der kan ske behandling af Personoplysninger.

"Databehandler" betyder den fysiske eller juridiske person, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

"Databeskyttelseslovgivning" betyder alle love og regler, herunder EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og alle lokale love og regler, der måtte gælde for Behandling af Personoplysninger i henhold til Aftalen.

"Dokumentation" betyder det vejledende brugermateriale, som Fleet Complete stiller til rådighed sammen med Serviceydelsen i elektronisk form.

"Ikrafttrædelsesdato" har den betydning, der er anført i pkt. 4.1.

"FC Vision-Data" har den betydning, der er anført i pkt. 11.7.

"FC's Server" betyder en computerserver tilhørende Fleet Complete, der er placeret hos Fleet Complete eller en hosting- eller netværksleverandør og hoster Softwaren.

"Hardware" betyder mobilt elektronisk udstyr, mobiltelefoner, mobile dataterminaler eller mobile aktiver (herunder køretøjer, trailere eller containere), installerede modemmer, relaterede sensorer og andet udstyr eller tilbehør, hvor der er indbygget eller installeret en mobilapplikation, eller som anvendes til at få adgang til en mobilapplikation, og som er nødvendigt for at bruge Serviceydelsen efter hensigten som beskrevet i Dokumentationen.

"Montering" betyder installation af Hardware (og evt. tilbehør) i Kundens køretøjer eller aktiver, aktivering af Abonnenter på Telekommunikationsudbyderens netværk ("Aktivering") og provisionering af Abonnenter ("Provisionering").

"Lokationsdata" betyder data, som vedrører eller omhandler geografisk placering, retning, hastighed eller lignende oplysninger om Hardware.

"Bestilling" betyder en ordre på Serviceydelsen, der er afgivet på en Bestillingsblanket, som er underskrevet af Kunden og accepteret af FC. Denne Aftales vilkår og betingelser gælder for alle Bestillinger, der afgives af Kunden og accepteres af Fleet Complete.

"Bestillingsblanket" betyder Fleet Completes dokument til afgivelse af bestillinger, som er vedlagt disse Overordnede Abonnementsvilkår og gælder for Kundens bestilling af Abonnementer på Serviceydelsen, Hardware, Supportydelser og Monteringsydelser.

"Personoplysninger" betyder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person som defineret i henhold til gældende Databeskyttelseslovgivning.

"Behandling" betyder enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som Personoplysninger gøres til genstand for både med og uden brug af automatisk behandling, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, fremsøgning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

"Serviceydelsen" betyder levering af Abonnenter, lokations- og datakommunikationsydelser, Software og Dokumentation, som Kunden får adgangs- og brugsret til i henhold til denne Aftale, der befinder sig på en eller flere af FC's Servere og kan tilgås af Kunden og dennes Brugere via internettet, herunder Supportydelser, Tredjepartsydelser og øvrige supplerende ydelser, der er tilgængelige i denne forbindelse, således som Fleet Complete til enhver tid frit måtte opdatere Serviceydelsen.

"Software" betyder Fleet Completes softwareapplikation Fleet Complete® og den software, der er installeret på Abonnenternes Hardware og andet Hardware.

"Abonnent" betyder en Hardware-enhed med indbygget eller installeret software, som er tilsluttet et kommunikationsnetværk (herunder, men ikke begrænset til, Wi-Fi, mobilnet, Bluetooth og satellitnet) og sender lokationsoplysninger og andre data til de af FC's Servere, der kører Serviceydelsen, og som leveres af Fleet Complete eller tredjemand og installeres i Kundens Køretøjer for at gøre det muligt at levere Serviceydelsen.

"Abonnement" betyder den adgangs- og brugsret, som Kunden tildeles af Fleet Complete til Serviceydelsen i overensstemmelse med denne Aftales vilkår og den pågældende Bestilling til det antal Abonnenter og i den Abonnementsperiode, der fremgår af den pågældende Bestilling.

"Abonnementsafgift" betyder de afgifter, som Kunden skal betale for et Abonnement, og som fremgår af Bestillingen.

"Abonnementsperiode" betyder den abonnementsperiode, der begynder på Aktiveringsdatoen og fremgår af den pågældende Bestilling.

"Supportydelser" betyder den tekniske support til Serviceydelsen, der leveres af Fleet Complete som beskrevet i Fleet Completes Supportvilkår og i overensstemmelse med disse.

"Supportvilkår" betyder Fleet Completes vilkår og betingelser for Supportydelser til Kunden og dennes Brugere. Supportvilkårene kan ses her.

"Telematikdata" betyder Kundedata, som omhandler eller vedrører en Førers adfærd og et Køretøjs kørsel såsom acceleration, bremsning, sving og indeholder Lokationsdata.

"Bruger" betyder en af Kundens medarbejdere eller leverandører.

"Køretøj" betyder et køretøj eller mobilt aktiv, som er tilsluttet og aktiveret på Serviceydelsen.

"Fører" betyder en fysisk person, som bruger eller styrer et Køretøj.

"Produktionsordredata" betyder Kundedata, som vedrører en bestilling af ydelser eller leverancer, som er afsendt fra eller til en Abonnent, der bruger Serviceydelsens Courier Complete®-komponent.

2. TILDELING AF LICENS
2.1 Licens til Serviceydelsen.
På denne Aftales vilkår og betingelser og mod betaling af Abonnementsafgifterne tildeler Fleet Complete hermed Kunden en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, ikke-overdragelig og ikke-viderelicenserbar intern ret til (a) at få adgang til og bruge Serviceydelsen (og tillade Brugere at få adgang til og bruge Serviceydelsen), men kun i Abonnementsperioden, med et ubegrænset antal Brugere og (b) at få adgang til og bruge Dokumentationen samt tillade Brugere at få adgang til og bruge Dokumentationen, i det omfang dette med rimelighed måtte være nødvendigt for at understøtte Kundens tilladte brug af Serviceydelsen i Abonnementsperioden for det antal Abonnenter, som Kunden har købt Abonnementer til og betaler gældende Abonnementsafgifter for (og som fremgår af en eller flere Bestillinger).

2.2 Begrænsninger. Kunden må ikke:
(a) fremstille kopier af Softwaren og Dokumentationen, medmindre dette er tilladt i henhold til denne Aftale,

(b) foretage reverse engineering, demontere, tilbageoversætte, dekompilere eller på anden måde afkode Softwarens objektkode for at udlede kildekodeformen, eller afkode eventuelle adgangskoder eller krypterede licens- eller installationsnøgler, som Kunden har modtaget fra Fleet Complete, for at bruge Serviceydelsen på uautoriseret udstyr eller af andre årsager foretage sig eller forsøge at foretage sig noget af foranstående, bortset fra i det omfang ovenstående begrænsning udtrykkeligt er forbudt efter gældende lovgivning,

(c) bruge Serviceydelsen i strid med gældende lovgivning, herunder Databeskyttelseslovgivningen,

(d) overdrage (i henhold til lovgivningen eller på anden måde) eller overføre denne Aftale eller Kundens interesser eller rettigheder i henhold til denne Aftale eller forsøge at gøre dette eller indgå aftale om at gøre dette med en anden part uden forudgående skriftlig tilladelse fra FC, og en sådan overdragelse eller forsøg på overdragelse vil være ugyldig og automatisk medføre ophævelse af denne Aftale,

(e) bevidst forstyrre leveringen til Fleet Completes brugere, host eller netværk, herunder ved bevidst at fremsende virus, forårsage overbelastning eller oversvømmelse, fremsende spam og mailbomber eller forårsage crashing,

(f) oprette eventuelle "links" til eller "frame" eller "spejle" Serviceydelsen eller Softwaren helt eller delvist, medmindre dette sker ved brug af API'er fra Fleet Complete,

(g) gøre Serviceydelsen, Softwaren og/eller Dokumentationen tilgængelig på en server, der kan tilgås fra et offentligt netværk såsom eksempelvis og uden begrænsning internettet på en måde, som gør det muligt for Serviceydelsen, Softwaren og/eller Dokumentationen at blive kopieret af tredjemand,

(h) forbikoble, frakoble eller omgå beskyttelsesforanstaltninger vedrørende Softwaren,

(i) underlicensere, distribuere, overdrage, udlåne, benytte, leje, lease eller på anden måde gøre Serviceydelsen, Softwaren og Dokumentationen helt eller delvist tilgængelig for tredjemand, medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf eller udtrykkeligt og skriftligt er tilladt af Fleet Complete,

(j) fjerne eller skjule ophavsretlige meddelelser, varemærker eller andre angivelser af ejendomsret eller logoer tilhørende Fleet Complete eller Fleet Completes licensgivere, som er anført på Serviceydelsen, Softwaren eller Dokumentationen.

2.3 Tredjepartstjenester.
(a) Serviceydelsen indeholder kode, indhold, funktioner, funktionaliteter, komponenter og ydelser, der leveres af tredjeparter ("Tredjepartstjenester"). Medmindre der stilles krav om, at Kunden skal acceptere og underskrive en slutbrugerlicenaftale eller servicevilkår for en Tredjepartstjeneste for at få adgang til og bruge den pågældende Tredjepartstjeneste, tildeler FC hermed Kunden en fuldt betalt, royaltyfri underlicens til at bruge alle sådanne Tredjepartstjenester i forbindelse med sin brug af den pågældende Serviceydelse fra FC. Kunden kan bruge en Tredjepartstjeneste sammen med Serviceydelsen på en måde, som er i overensstemmelse med denne Aftales vilkår, ligesom denne Aftales bestemmelser om licenstildeling, ejendomsret, garantier, indeståelser og ansvarsbegrænsning gælder for Tredjepartstjenester.

(b) Kunden accepterer og er hermed indforstået med at være bundet af følgende vilkår og betingelser for Tredjepartstjenester: (i) Servicevilkår for Google, (ii) Yderligere Servicevilkår for Google Maps/Google Earth, (iii) Juridiske Meddelelser for Google Maps/Google Earth og (iv) Googles Privatlivspolitik. Der kan til enhver tid ske ændringer i disse vilkår og betingelser for Tredjepartstjenester.

2.4 Dokumentationslicens.
Kunden kan i Abonnementsperioden bruge den af Fleet Complete leverede Dokumentation til at bistå Kunden med at finde ud af, hvordan Serviceydelsen bruges og fungerer, men udelukkende til at understøtte Kundens tilladte brug af Serviceydelsen i henhold hertil.

2.5 Licens til evalueringssoftware og -dokumentation.
Hvis Kunden evaluerer Serviceydelsen, tildeler Fleet Complete hermed Kunden en vederlagsfri, ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens uden tidsbegrænsning ("Licens til Evalueringssoftware og -dokumentation") til udelukkende at bruge Serviceydelsen til interne test- og evalueringsformål. Kunden må ikke offentliggøre resultatet af benchmarktests, der foretages af Serviceydelsen, eller offentliggøre dens funktioner eller fejl over for tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Fleet Complete. Fleet Complete er i licensens løbetid ikke forpligtet til at yde teknisk support, men Fleet Complete kan dog frit rette indberettede fejl og yde support og rådgivning til Kunden vedrørende Serviceydelsen.

2.6 Ejendomsforbehold.
Denne Aftale udgør ikke salg af Softwaren. Kunden tildeles ingen ejendomsret, ejerskab eller immaterielle rettigheder til eller over Serviceydelsen, Softwaren eller Dokumentationen, hverken helt eller delvist. Alle sådanne rettigheder tilhører stadig Fleet Complete og/eller Fleet Completes licensgivere af programmer, der leveres som led i Serviceydelsen.

3. LEVERING OG INSTALLATION AF HARDWARE.
3.1 Levering og ejendomsret.
Ejendomsretten til og risikoen for Hardwaren overgår til Kunden, når Fleet Complete leverer Hardwaren til transportfirmaet. Fleet Completes ejendomsret og rettigheder til den indbyggede eller installerede software og alle hermed forbundne immaterielle rettigheder tilhører stadig Fleet Complete og overgår ikke til Kunden. Medmindre andet aftales, leverer Fleet Complete den afsendte Hardware med forudbetalt fragt, forudsat at Kunden har betalt den Samlede Forskudsbetaling (som anført i Bestillingsblanketten).

3.2 Montering og Provisionering af Hardware.
Kunden er eneansvarlig for (i) Montering, medmindre der tilkøbes Montering hos Fleet Complete, og dette er omfattet af Bestillingen, og (ii) integration af Abonnenten i andet hardware og andre softwareapplikationer, der ikke indkøbes hos FC, idet sådan integration sker for Kundens regning og risiko. Provisioneringen er gennemført, når Abonnenterne og FC's Server(e) er blevet programmeret, således at FC's Server(e) kan identificere, kommunikere med og levere automatisk systemadgang og ydelser til Abonnenten.

3.3 Montører.
Hvis der tilkøbes Montering fra FC, udføres denne af Fleet Completes autoriserede leverandør (“Montør”), forudsat at Kunden overholder kravene i pkt. 3.4. Kunden anerkender, at Montering, der tilkøbes fra Fleet Complete, udføres af uafhængige virksomheder og ikke af Fleet Completes medarbejdere. Sådanne virksomheder er ikke antaget af Fleet Complete for at udføre yderligere ydelser for Kunden under Monteringen. Eventuelle yderligere ydelser eller udstyr, der indkøbes hos sådanne virksomheder, er for Kundens egen regning og risiko.

3.4 Monteringsproces.
(a) Standardmæssig Montering udføres mandag - fredag mellem kl. 7:00 og kl. 18:00 (Kundens lokale tid). Fleet Complete eller Fleet Completes Montør kontakter Kunden for at aftale et tidspunkt for montering, når FC har behandlet Bestillingen.

(b) Hardware leveres forud for monteringstidspunktet til den adresse, som Kunden har angivet. Kunden er forpligtet til at modtage Hardwaren og opbevare denne forsvarligt samt gøre den tilgængelig for Montøren på den aftalte adresse på monteringstidspunktet.

(c) Alle køretøjer og aktiver skal være placeret på en enkelt aftalt adresse, hvor Montøren har adgang. Køretøjer og aktiver skal være uden mekaniske, elektriske og andre problemer ("Fejl"), som kan forhindre eller i væsentligt omfang være til hinder for eller forsinke Montering. Hvis en Fejl forhindrer Montering på det aftalte tidspunkt og den aftalte adresse, vil Montøren ikke foretage Montering.

(d) Kunden opkræves et yderligere beløb på USD 120 pr. køretøj ("Ekstragebyr") for (i) hvert køretøj/aktiv, hvor der skulle foretages Montering ifølge parternes aftale, men som ikke blev gjort tilgængeligt (herunder ikke udleveret nøgler til) senest 15 (femten) minutter efter det aftalte tidspunkt for montering på den aftalte adresse, medmindre det aftalte tidspunkt eller den aftalte adresse er ændret af Kunden med mindst 24 (fireogtyve) timers varsel, og (ii) hvert køretøj/aktiv, hvor der på grund af Fejl ikke kunne foretages Montering.

(e) Kunden sørger for, at arbejdsforholdene på monteringsstedet er sikre, forsvarlige og tørre med beskyttelse mod dårligt vejr og adgang til tilstrækkelig elektricitet. Kunden må ikke på nogen måde forstyrre Montøren, mens denne udfører Monteringen.

(f) Kunden udpeger en kontaktperson på adressen, som efter monteringens udførelse skriftligt bekræfter, at Monteringen er udført.

(g) Kunden anerkender, at Montøren kan foretage ændringer i Kundens køretøjer/aktiver, herunder, men ikke begrænset til, bore, tilskære og trække nye ledninger. Fleet Complete er ikke ansvarlig for efterfølgende at bringe Kundens køretøjer tilbage til deres oprindelige stand. Legacy-udstyr, der afinstalleres fra køretøjer for at gøre Montering mulig, er ikke omfattet af de(t) monteringsgebyr(er), der er anført i tilbuddet til Kunden, og Kunden betaler selv alle sådanne gebyrer. Hverken Fleet Complete eller Montøren er ansvarlig for legacy-udstyr, som leveres til Kundens kontaktperson på adressen i løbet af den aftalte Montering.

(h) Kunden er endvidere ansvarlig for betaling af alle Montørens rejserelaterede udgifter, herunder til overnatning, i forbindelse med Montering i overensstemmelse med Montørens eller Fleet Completes politikker vedrørende refusion af rejse- og andre udgifter.

4. LØBETID
4.1 Løbetid.
Denne Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen, jf. Bestillingsblanketten, og løber indtil udløbet af Abonnementsperioden (inklusive eventuelle fornyelser eller forlængelser) for Kundens sidste Bestilling.

4.2 Ophævelse.
Fleet Complete kan hæve denne Aftale, hvis (i) Fleet Complete har fremsendt skriftlig meddelelse til Kunden om den påståede misligholdelse og Kunden ikke til Fleet Completes rimelige tilfredshed afhjælper misligholdelsen senest 30 dage efter modtagelse af meddelelsen, eller (ii) Kunden tages under konkurs- eller lignende behandling efter begæring fra Kunden selv eller andre og begæringen ikke afvises inden for 60 dage, hvis Kunden foretager en overdragelse til fordel for sine kreditorer, eller hvis der udpeges en bobestyrer, likvidator mv. for Kundens virksomhed, ejendom, økonomiske forhold eller indtægter og sådan behandling varer i 30 dage. Hvis Kunden ikke betaler de beløb, der faktureres for Serviceydelsen, anses dette for væsentlig misligholdelse af denne Aftale fra Kundens side. Hvis Fleet Complete hæver denne Aftale som følge af Kundens manglende betaling, er Kunden forpligtet til senest 30 dage herefter at betale alle beløb, som er skyldige før ophævelsen, samt alle beløb, der skal betales af Kunden for den resterende del af den pågældende Abonnementsperiode (også selv om denne ophører tidligere) for alle Bestillinger i henhold til denne Aftale.

4.3 Forpligtelser ved ophør.
Ved denne Aftales ophør (a) er Fleet Complete, hvis Kunden anmoder skriftligt herom, forpligtet til at tilbagelevere alle Produktionsordredata til Kunden og berettiget til at afbryde Kundens adgang til og brug af Serviceydelsen, og (b) er Kunden forpligtet til straks at ophøre med at bruge Serviceydelsen. 

5. PRISER OG BETALING
5.1 Priser.
De priser, der er anført i Bestillingsblanketten, betales i henhold til oversigten på Bestillingsblanketten. Licensen gælder, så længe hver rate eller Abonnementsafgift betales senest på forfaldsdatoen. Hvis en rate eller Abonnementsafgift ikke er til rådighed eller betalt på forfaldsdagen, kan Fleet Complete hæve denne Aftale i henhold til pkt. 4.2. ALLE BELØB, DER INDBETALES TIL Fleet Complete ER ENDELIGE OG REFUNDERES IKKE.

5.2 Fakturaer.
Den Samlede Forskudsbetaling faktureres ved FC's accept af den underskrevne Bestillingsblanket. Alle skyldige beløb betales, efterhånden som de faktureres, ved Kundens tilmelding til automatisk betalingsservice eller automatisk kortbetaling. Fleet Complete sender alle fakturaer til Kunden på den e-mailadresse, der fremgår af Bestillingsblanketten, senest 15 hverdage efter overførslen via automatisk betalingsservice/kortbetaling.

5.3 Afbrydelse ved manglende betaling.
Ved manglende betaling i mere end 15 dage kan Fleet Complete straks afbryde Kundens licensadgang til og brug af Serviceydelsen, hvis Kunden ikke foretager betaling af skyldige beløb vedrørende Serviceydelsen og ikke afhjælper den manglende betaling inden for ti (10) hverdage efter at have modtaget meddelelse om den manglende betaling. Hvis Fleet Complete i henhold til ovenstående afbryder licensrettighederne i henhold hertil, vil dette ikke fritage Kunden for sin pligt til at foretage betaling af alle beløb i henhold til Aftalen.

5.4 Pause på grund af ferie.
Kunden kan anmode om at få Serviceydelsen sat på pause på grund af ferie. I så fald forlænges Abonnementsperioden automatisk med samme antal dage. Serviceydelsen kan sættes på pause på grund af ferie i mindst en (1) måned og højst seks (6) måneder hvert år i Abonnementsperiodens løbetid mod et gebyr på USD 10 pr. måned pr. Abonnent. 

6. SKATTER
Alle priser og gebyrer for en Bestilling eller for yderligere beløb, der skal betales, eller for Serviceydelsen eller øvrige tjenester, der skal leveres, er eksklusive nuværende og fremtidige afgifter, moms, franchiseafgifter, licensafgifter, skat på bruttoindtægter eller andre udenlandske, føderale, statslige, regionale eller kommunale gebyrer, skatter og afgifter og lignende skatter og afgifter (samlet benævnt "Skatter"), som skal betales af Kunden (bortset fra skatter baseret på FC's nettoindtægter). Kunden skadesløsholder og friholder Fleet Complete for alle krav og udgifter og alt erstatningsansvar, der måtte udspringe af Kundens manglende betaling af sådanne Skatter, herunder renter, bøder mv. 

7. KRAV TIL KUNDEN OG KUNDENS ERKLÆRINGER, GARANTIER OG FORPLIGTELSER
7.1 Desktop-Krav.
Kunden accepterer, at pc'er og bærbare computere, som bruges til Serviceydelsen, skal have styresystemet Windows 7, det nyeste .NET-framework, minimum 4GB RAM og Internet Explorer 9 eller senere versioner ("Desktop-Kravene").

7.2 Kundens Udstyr.
Kunden er kun ansvarlig for at erhverve, servicere, vedligeholde og opdatere alt udstyr og software og alle computere og [[kommunikationsforbindelser]] (såsom internetadgang), som er nødvendige for, at Kunden kan få adgang til og bruge Serviceydelsen, og for at betale alle udgifter i denne forbindelse. Kunden accepterer at tilgå og bruge (og sikrer, at alle Brugere tilgår og bruger) Serviceydelsen i overensstemmelse med alle driftsvejledninger og procedurer, som Fleet Complete til enhver tid måtte udarbejde.

7.3 Meddelelse til og samtykke fra Fører.
Kunden er forud for hver Førers brug af et Køretøj, der er tilsluttet til og aktiveret på Serviceydelsen, forpligtet til at (a) informere den pågældende Fører om Kundens brug af Serviceydelsen og eventuelle lignende Tredjepartstjenester, herunder Kundens hermed forbundne indsamling, brug og deling af alle Kundedata, herunder Telematikdata og Personoplysninger om Føreren og Køretøjet, (b) indhente Førerens udtrykkelige samtykke til sådan brug af Serviceydelsen, Tredjepartstjenester, Kundedata, Telematikdata og Personoplysninger om Føreren i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning samt (c) sørge for et samarbejdsklima, hvor samtykke gives frit og uden frygt for, at manglende afgivelse af samtykke medfører sanktioner eller ulemper.

7.4 Kundens erklæringer og garantier.
Kunden erklærer og garanterer hermed pr. Ikrafttrædelsesdatoen og i denne Aftales løbetid, at Kunden ikke vil uploade eller sende Data, (i) som Kunden ikke lovligt må kopiere, sende, distribuere og vise, eller (ii) som er i strid med eller tilskynder til en adfærd, der vil være i strid med gældende love eller regler eller vil medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar.

7.5 Kundens skadesløsholdelse.
Kunden vil forsvare, skadesløsholde og friholde FC for alle tab, skader og omkostninger (herunder rimelige advokathonorarer) i forbindelse med eventuelle krav, påkrav, retssager eller andre sager, der fremsættes over for eller anlægges mod FC af tredjemand, som er baseret på, vedrører eller skyldes: (a) Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til pkt. 7.3, (b) brud på garantierne i pkt. 7.4 eller 8.1 eller (c) Kundens manglende overholdelse af Databeskyttelseslovgivningen i relation til Kundens indsamling af Personoplysninger fra Førere.

8. KUNDEDATA
8.1 Ejendomsret.
I forholdet mellem Fleet Complete og Kunden er det Kunden alene, der har ejendomsretten og alle rettigheder til alle Kundedata. Fleet Complete erhverver ingen ejendomsret eller andre rettigheder, hverken udtrykkelige eller stiltiende, til Kundedata, men Kunden instruerer hermed Fleet Complete om ¬– og giver Fleet Complete ret og tilladelse til – at bruge, behandle og sende Kundedata, i det omfang dette med rimelighed måtte være nødvendigt for at levere Serviceydelsen, herunder levering, administration, fejlrettelse og forbedring af Serviceydelsen, eller ifølge gældende lovgivning.

8.2 Backup af database.
En gang i døgnet gemmes en fuld backup af Kundens database med Kundedata, der er opbygget ved brug af Serviceydelsen, på FC's Servere. Hver 30. dag overføres en kopi af den seneste fulde backup og gemmes i et brandsikkert skab på en anden adresse end der, hvor produktionsversionen af Kundens database opbevares.

8.3 Opbevaring og sletning af data.
Fleet Complete opbevarer Kundedata i Aftalens løbetid i overensstemmelse med denne Aftales vilkår. Hvis og i det omfang Fleet Complete opbevarer Kundedata, sker dette i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning (idet hver sådan periode herefter benævnes "Opbevaringsperiode"). Hvis Kunden anmoder herom, hvilket Kunden til enhver tid kan gøre inden udløbet af den pågældende Opbevaringsperiode, vil Fleet Complete gøre alle Kundedata, som på det pågældende tidspunkt er i Fleet Completes besiddelse, tilgængelige til sikker fremsøgning for Kunden til Fleet Completes til enhver tid gældende takster for fremsøgning af data.

8.4 Retten til Afledte Data.
Kunden anerkender og accepterer, at Serviceydelsen genererer, samler, gemmer og bruger aggregerede data og data om systembrug, analysedata og diagnostikdata for at overvåge og forbedre Serviceydelsen, bistå med levering af Supportydelser og til udarbejdelse af nye produkter og serviceydelser. Kunden tildeler hermed Fleet Complete en ikke-eksklusiv, overdragelig, overførbar og uigenkaldelig licens uden tidsmæssige og geografiske begrænsninger til at indsamle, behandle og aggregere Kundedata, herunder Telematikdata og tilsvarende oplysninger og data, og udarbejde anonymiserede aggregerede dataregistre og bruge sådanne anonymiserede og aggregerede data, samt alle ændringer heraf og afledte data herfra ("Afledte Data") til trafikinformation, analyse af kørselsdata, mapping, benchmarking i forhold til flåde og branche, til at forstå brugen, forbedre Serviceydelsen og Supportydelserne, udvikle nye produkter og serviceydelser og til alle andre forretningsmæssige formål. Disse Afledte Data har ikke længere forbindelse til Kunden, Kundens Køretøjer eller Førere og er således ikke længere Kundedata. Fleet Complete kan helt eller delvist overdrage eller overføre sine rettigheder til Afledte Data til tredjemand.

8.5 Afbrydelse af adgang.
Ud over Fleet Completes eventuelle adgang til at afbryde Kundens brug af Serviceydelsen i henhold til denne Aftale kan ekstraordinære omstændigheder gøre det nødvendigt for Fleet Complete efter eget rimelige skøn midlertidigt eller permanent at afbryde Kundens adgang til og/eller brug af eller på anden måde ændre Serviceydelsen og/eller en eller flere af dens komponenter med henblik på at: (a) forhindre væsentlig beskadigelse af Fleet Completes netværk eller væsentlig forringelse af dettes integritet eller (b) overholde love, regler, domstolsafgørelser eller myndighedspåbud. Fleet Complete fremsender meddelelse til Kunden om den midlertidige eller permanente afbrydelse med så langt varsel, som dette med rimelighed er muligt og – hvis varsling ikke er mulig – hurtigst muligt efter afbrydelsen. I tilfælde af afbrydelse vil Fleet Complete begrænse denne mest muligt og straks genoprette Kundens adgang til Serviceydelsen hurtigst muligt efter, at det forhold, der medfører afbrydelsen, er blevet rimeligt adresseret (herunder ved, at Kunden accepterer de risici, der er forbundet med afbrydelsen) eller afhjulpet. Medmindre dette skyldes Kundens misligholdelse af denne Aftale (herunder handlinger foretaget af en af Kundens Tilknyttede Virksomheder eller en Bruger, som udgør misligholdelse af denne Aftale fra Kundens side): (i) giver Fleet Complete afkald på alle vederlag vedrørende Abonnementet på Serviceydelsen eller andre afbrudte tjenester i afbrydelsens varighed, og hvis dette omfatter forudbetalte vederlag, får Kunden disse refunderet, og (ii) får Kunden i tilfælde af permanent afbrydelse i henhold til dette pkt. 8.5 refunderet alle forudbetalte vederlag. 

9. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
9.1 Kunden er Dataansvarlig.
I relation til alle Personoplysninger, som Fleet Complete modtager fra eller via Kunden i henhold til denne Aftale, er Kunden til enhver tid den Dataansvarlige og ansvarlig for overholdelse af al gældende Databeskyttelseslovgivning. Kunden garanterer, at Kundens indsamling af Personoplysninger er lovlig, herunder at den sker med udtrykkeligt, utvetydigt og oplyst samtykke. I det omfang Fleet Complete foretager Behandling af Personoplysninger som led i leveringen af Serviceydelsen og hermed forbundne serviceydelser i henhold til denne Aftale, vil Fleet Complete alene gøre dette som Databehandler for Kunden (som Dataansvarlig) og i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og denne Aftales bestemmelser.

9.2 Fleet Completes Behandling af Personoplysninger.
Fleet Complete beskytter Personoplysninger med alle fornødne garantier, der er afstemt efter Personoplysningernes følsomhed. Fleet Complete behandler kun Personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med Kundens dokumenterede instruks og Fleet Completes Databehandleraftale. En kopi af databehandleraftalen kan ses her.

9.3 Tekniske og organisatoriske garantier.
I forbindelse med leveringen af Serviceydelsen opretholder Fleet Complete kommercielt rimelige administrative, fysiske og tekniske garantier til beskyttelse af Personoplysningernes sikkerhed, fortrolighed og integritet. Disse garantier omfatter, men er ikke begrænset til, foranstaltninger til at forhindre Fleet Completes medarbejderes adgang, brug, ændring eller videregivelse af Personoplysninger, medmindre dette sker (a) for at levere Serviceydelsen og forhindre eller adressere driftsmæssige eller tekniske problemer, (b) som følge af lovkrav og efter angivelse af lovlig hjemmel eller (c) med Kundens udtrykkelige skriftlige tilladelse. Fleet Complete er i forbindelse med leveringen af Serviceydelsen forpligtet til at overholde Databeskyttelseslovgivningen og Fleet Completes Privatlivspolitik. Fleet Complete sikrer, at de af virksomhedens medarbejdere, der er beskæftiget med Behandling af Personoplysninger, oplyses om, at Personoplysningerne er fortrolige, og at de modtager den fornødne undervisning i deres arbejdsopgaver, og Fleet Complete træffer kommercielt rimelige skridt til at sikre, at de af Fleet Completes medarbejdere, der er beskæftiget med Behandling af Personoplysninger, er pålidelige.

9.4 Brud på datasikkerheden.
Hvis Fleet Complete bliver opmærksom på, at der er sket ulovlig adgang til Personoplysninger, ulovlig adgang til anlæg eller udstyr, som medfører tab, videregivelse eller ændring af Personoplysninger eller faktisk tab af Personoplysninger eller mistanke om, at Personoplysningernes sikkerhed er truet, (herunder fysisk indtrængen på et sikret anlæg, indtrængen i computersystemer/hacking, tab/tyveri af computerrelateret udstyr, lagringsmedier eller trykt materiale eller anden uautoriseret adgang) (hver for sig en "Sikkerhedshændelse"), vil Fleet Complete straks underrette Kunden om Sikkerhedshændelsen (og under alle omstændigheder i hvert fald hurtigst muligt efter, at Fleet Complete underretter [[de af Kundens kunder, der befinder sig i en tilsvarende situation]], men under alle omstændigheder så hurtigt, som dette med rimelighed er muligt i situationen), og foretage undersøgelser eller udføre rekvireret assistance i undersøgelsen af Sikkerhedshændelsen og give Kunden detaljerede oplysninger om Sikkerhedshændelsen. Fleet Complete vil tage alle kommercielt rimelige skridt til at begrænse Sikkerhedshændelsens konsekvenser eller bistå Kunden med dette, ligesom Fleet Complete vil oplyse Kunden om, og ikke vil udsende, en eventuel foreslået meddelelse til tredjemand om en Sikkerhedshændelse, der involverer Personoplysninger, uden Kundens forudgående skriftlige godkendelse, hvilken godkendelse ikke må nægtes, betinges eller forsinkes uden grund. Fleet Complete vil under alle omstændigheder samarbejde med Kunden om sådanne meddelelser og koordinere disse med Kunden. Fleet Complete overholder dette pkt. 8.4 for egen regning, medmindre Sikkerhedshændelsen skyldes uagtsomhed eller forsæt fra Kundens side eller Fleet Completes overholdelse af Kundens udtrykkelige skriftlige instruks.

9.5 Databehandleraftale.
FC og Kunden indgår eventuelt en særskilt databehandleraftale med henblik på at regulere FC's behandling og beskyttelse af Personoplysninger som led i leveringen af Serviceydelsen til Kunden. 

10. KUNDENS TAVSHEDSPLIGT
Serviceydelsen og især Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, individuelle programmers konkrete design, struktur og logik og deres interaktion både internt og eksternt samt de programmeringsteknikker, der er anvendt i disse, anses for at være fortrolige og forretningshemmeligheder for Fleet Complete og/eller dets licensgivere ("Fortrolige Oplysninger"), og en eventuel uberettiget videregivelse af disse vil medføre uoprettelig skade for FC. Kunden forpligter sig til at beskytte de Fortrolige Oplysninger med samme omhu og midler, som Kunden anvender i forhold til at beskytte sine egne oplysninger af lignende karakter, og under alle omstændigheder til i rimeligt omfang at bestræbe sig på at forhindre videregivelse af Fortrolige Oplysninger til tredjemand. Kunden må ikke bruge, gengive eller distribuere de Fortrolige Oplysninger, medmindre dette sker til opfyldelse af de formål, der er tilladt i henhold til denne Aftale. Denne fortrolighedsforpligtelse vil fortsat være gældende for de Fortrolige Oplysninger efter denne Aftales ophør, dog således at de her indeholdte bestemmelser om fortrolighed ikke gælder for Fortrolige Oplysninger, som (i) Kunden allerede forud for videregivelsen var bekendt med, forudsat at Kunden kan dokumentere dette, (ii) allerede er offentligt tilgængelige forud for videregivelsen eller bliver offentligt tilgængelige, uden at dette skyldes misligholdelse af denne Aftales bestemmelser om fortrolighed, (iii) modtages af Kunden fra tredjemand, forudsat at denne tredjemand eller andre, som tredjemanden modtager oplysningerne fra, ikke har misligholdt en fortrolighedsforpligtelse vedrørende oplysningerne, eller (iv) videregives, hvor sådan videregivelse er nødvendig som følge af [[en sag, retssag eller administrativ sag]] eller på anden måde er påkrævet ifølge lovgivningen, idet Kunden dog er forpligtet til at oplyse Fleet Complete herom med rimeligt varsel, således at Fleet Complete kan begære forbud nedlagt eller andet. I tilfælde af, at Fleet Complete som følge af en domstols- eller anden myndighedsundersøgelse eller -sag pålægges at videregive Kundedata, forpligter Fleet Complete sig til straks at oplyse Kunden skriftligt herom, og Fleet Complete har i så fald ret til at få godtgjort alle eventuelle omkostninger og udgifter hos Kunden senest 30 dage efter datoen, hvor fakturaen for sådanne omkostninger og udgifter udstedes af Fleet Complete. 

11. BEGRÆNSET GARANTI
11.1 Garanti for Serviceydelsen.
Fleet Complete garanterer, at Serviceydelsen i alt væsentligt vil være i overensstemmelse med Dokumentationen eller øvrige specifikationer, der offentliggøres af Fleet Complete i Abonnementsperioden. Fleet Complete garanterer dog ikke, at Kundens brug af Serviceydelsen vil være uforstyrret, at Serviceydelsen vil være fejlfri, at Serviceydelsen vil opfylde Kundens krav, eller at alle fejl vil blive rettet.

11.2 Undtagelser fra garantien.
Denne garanti gælder ikke, hvis Serviceydelsen bruges på eller sammen med anden hardware eller andre programmer end den uændrede version af den hardware og de programmer, som Serviceydelsen er beregnet til at blive brugt sammen med, jf. Dokumentationen.

11.3 Hardwaregaranti.
Fleet Complete garanterer for Abonnenterne i overensstemmelse med Fleet Completes Hardwaregaranti. En kopi af Fleet Completes Hardwaregaranti kan ses her.

11.4 Ingen garanti for Evalueringer.
HVIS KUNDEN EVALUERER SERVICEYDELSEN, LEVERER FLEET COMPLETE SERVICEYDELSEN OG DOKUMENTATIONEN TIL KUNDEN, SOM DEN ER OG FOREFINDES OG UDEN GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART.

11.5 Ansvarsfraskrivelse for garantier.
BORTSET FRA DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, DER ER INDEHOLDT I DETTE PKT. 11, LEVERES SERVICEYDELSEN, SOM DEN ER OG FOREFINDES OG UDEN ANDRE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER INGEN IMMATERIEL KRÆNKELSE, ELLER HVAD DER MÅTTE UDSPRINGE AF LOVGIVNINGEN, HANDELSSÆDVANE ELLER SAMHANDEL. Fleet Complete GIVER INGEN GARANTIER, INDESTÅELSER ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUG ELLER RESULTATET AF BRUG AF SERVICEYDELSEN FOR SÅ VIDT ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET ELLER ANDET. FLEET COMPLETE GARANTERER HELLER IKKE I ØVRIGT, AT SERVICEYDELSEN VIL OPFYLDE KUNDENS KRAV OM, AT SERVICEYDELSEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI, ELLER AT ALLE FEJL VIL BLIVE RETTET.

11.6 Ansvarsfraskrivelse for internetforbindelse.
Fleet Complete gør Serviceydelsen tilgængelig til adgang via internettet. Kunden forpligter sig til for egen regning at levere alt nødvendigt hardware, alle nødvendige applikationer og den nødvendige internetforbindelse til at kunne få adgang til Serviceydelsen via internettet. Kunden anerkender, at internettet som bekendt kan være uforudsigeligt i forhold til, hvordan det fungerer, og at internettet engang imellem kan vanskeliggøre adgangen til Serviceydelsen eller [[Serviceydelsens drift]]. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne Aftale, accepterer Kunden, at Fleet Complete ikke er ansvarlig for forstyrrelser i Kundens brug af eller adgang til Serviceydelsen, i det omfang dette skyldes, udspringer af eller kan henføres til internettet.
11.7 Samtykke, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning for FC Vision™. Serviceydelsen indeholder en Tredjepartstjeneste ved navn FC Vision™ ("FC Vision"). Hvis FC Vision aktiveres af Kunden, samtykker Kunden hermed til, at der sker indsamling, opbevaring og brug af videodata indsamlet gennem brug af FC Vision som beskrevet i Dokumentationen (the “FC Vision-Data”) af LightMetrics, Inc. ("LightMetrics"), som har givet FC Vision-softwaren i licens til Fleet Complete. For så vidt angår FC Vision-Data er FC databehandler og LightMetrics er underbehandler, og FC forpligter sig til at få LightMetrics til at indsamle, opbevare og bruge Kundens FC Vision-Data i overensstemmelse med Kundens instruks. Herudover gælder følgende ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger for Fleet Complete og Fleet Completes licensgiver. FC Vision er alene beregnet til at understøtte og forbedre Førerens egne evner og opmærksomhed under kørslen. FC Visions primære funktion er at advare Føreren om visse begivenheder, der er beskrevet i Dokumentationen, og erstatter således ikke kravet til Føreren om at være opmærksom på forholdene i trafikken og køre på en lovlig og ansvarlig måde uden at blive distraheret. Det forventes, at Førere ikke kun forlader sig på advarslerne fra FC Vision, men også bruger deres egen dømmekraft og er opmærksomme. Der kan være visse funktioner, der ikke fungerer i situationer såsom: (a) hvor der er begrænset sigtbarhed på grund af vejrforholdene, (b) vejbanen ikke er klart markeret eller synlig, (c) når Køretøjet kører bagved et køretøj, som ikke er en bil, bus eller lastvogn, (d) når kameraets synsfelt er blokeret, (e) ved nedsat WiFi-forbindelse mellem kamera og mobilenhed og/eller (f) hvis kameraets retning er ændret efter monteringen. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne Aftale, er Fleet Complete eller Fleet Completes licensgivere (herunder LightMetrics) under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader og tab som følge af FØRERENS BRUG AF FC VISION. 

12. NETVÆRKSOPERATØRER OG GPS
Kunden anerkender, at kommunikationstjenester, der anvendes i leveringen af Serviceydelsen, leveres af tredjemand, og Kunden anerkender og accepterer specifikt som følger:

(a) Kunden anerkender, at Serviceydelsen kan blive midlertidigt afbrudt, forstyrret eller begrænset på grund af atmosfæriske, terrænmæssige eller andre naturlige eller kunstige forhold og blive midlertidigt forstyrret eller begrænset som følge af periodisk overbelastning, ændringer, opgradering, flytning og reparation af transmissionsnettet. Kunden accepterer, at Fleet Complete ikke er ansvarlig for sådanne forstyrrelser i Serviceydelsen eller manglende mulighed for at bruge Serviceydelsen.

(b) Fleet Complete kan midlertidigt eller permanent afbryde leveringen af Serviceydelsen eller dele heraf med kort varsel eller uden varsel, hvis Kunden ikke overholder en netværksoperatørs politik om acceptabelt brug eller andre netværksregler og -politikker.

(c) Der skal være en relativt klar "sigtelinje" mellem GPS-antennen og mindst fire satellitter. Objekter såsom bygninger, overføringer og andre forhindringer (såsom parkering i parkeringshuse eller -kældre), som skærmer antennen fra en satellit, kan potentielt svække satellittens signal, således at det bliver for vanskeligt at sikre pålidelig og/eller nøjagtig bestemmelse af Køretøjets placering. Dette gælder især i tætte byområder. 

13. SKADESLØSHOLDELSE VED IMMATERIELLE KRÆNKELSER
13.1 Fleet Completes skadesløsholdelse.
Fleet Complete forsvarer og skadesløsholder Kunden (herunder Kundens medarbejdere, leverandører, ledende medarbejdere og ledelse) mod bøder, sanktioner, tab, omkostninger, skader, personskade, krav, erstatningsansvar, forlig og udgifter (herunder rimelige advokatomkostninger) som følge af krav fra tredjemand om, at udøvelsen af de rettigheder, der tildeles i henhold til denne Aftale, krænker tredjemands patenter, ophavsret eller forretningshemmeligheder ("Erstatningsansvar for Krav om Immateriel Krænkelse").

13.2 Betingelser for skadesløsholdelse.
Det er en forudsætning for Fleet Completes forpligtelse til at forsvare og skadesløsholde Kunden efter pkt. 13.1, at Kunden straks oplyser Fleet Complete skriftligt om sådanne krav og samarbejder og for Fleet Completes regning giver rimelige oplysninger og rimelig bistand i forbindelse med forsvar og forlig af sagen. Det er Fleet Complete alene, der har kontrollen over forliget eller forsvaret af alle krav om immaterielle krænkelser.

13.3 Undtagelser.
Fleet Complete er ikke ansvarlig for at skadesløsholde Kunden, i det omfang erstatningsansvaret for kravet om immateriel krænkelse skyldes (i) overholdelse af Kundens design, specifikationer eller skriftlige instrukser, som Kunden har udleveret til FC og anmodet FC om at overholde, (ii) Kundens ændring af Softwaren, hvis man kunne have undgået den pågældende krænkelse, hvis ændringen ikke var foretaget, (iii) kombinationen af Software eller Serviceydelsen med udstyr eller software, som ikke er autoriseret eller leveret af Fleet Complete eller i øvrigt godkendt af Fleet Complete i Dokumentationen, hvis man kunne have undgået den pågældende krænkelse, hvis kombinationen ikke var foretaget, eller (iv) Kundens manglende brug af en opdateret eller aktuel version af Serviceydelsen, som Fleet Complete har leveret efter at have oplyst, at den tidligere version af Serviceydelsen krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

13.4 Øvrige beføjelser.
Uanset bestemmelserne i pkt. 13.1 og i tillæg til disse kan (og i tilfælde af en dom, en kendelse eller et forbud, som begrænser udøvelsen af rettighederne i henhold til denne Aftale, skal) Fleet Complete efter at have modtaget underretning om en sag eller begæring, som søger at begrænse udøvelsen af rettighederne i henhold til denne Aftale, loyalt og efter eget valg og for egen regning (a) opnå en ret for Kunden til at udøve Kundens rettigheder i overensstemmelse med denne Aftale, (b) udskifte til anden ikke-krænkende software med tilsvarende funktionaliteter, (c) ændre Serviceydelsen og samtidig opretholde tilsvarende funktionaliteter, således at den ikke længere er krænkende, eller (d) – hvis ingen af ovenstående løsninger efter Fleet Completes eget frie skøn er kommercielt forsvarlige – bringe licensen eller licenserne til Serviceydelsen til ophør og refundere Kunden den del af de forudbetalte abonnementsafgifter, som angår perioden efter licensens ophør i henhold til dette pkt. 13.4.

13.5 Eneste misligholdelsesbeføjelser.
PKT. 13 ANGIVER FLEET COMPLETES FULDE ERSTATNINGSANSVAR FOR KRAV OM IMMATERIEL KRÆNKELSE OG KUNDENS ENESTE BEFØJELSER I DEN ANLEDNING. 

14. ANSVARSBEGRÆNSNING
14.1 Indirekte tab.
BORTSET FRA VED MISLIGHOLDELSE AF PKT. 9 HÆFTER INGEN AF PARTERNE FOR EVENTUELLE INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UPÅREGNELIGE ELLER PØNALE SKADER (HERUNDER FOR TAB AF BRUG, DATA, OMSÆTNING, OMDØMME, KREDIT ELLER OMTALE, TAB AF INDTÆGTER OG RENTER, OVERSKUD ELLER FORVENTET OVERSKUD OG KRAV FRA TREDJEMAND OM ERSTATNING HERFOR), DER VEDRØRER ELLER UDSPRINGER AF DENNE AFTALE, UANSET ÅRSAG, UANSET PÅ HVILKET GRUNDLAG, UANSET OM DER ER TALE OM ERSTATNING I HENHOLD TIL KONTRAKT (HERUNDER BRISTEDE FORUDSÆTNINGER), OBJEKTIVT ANSVAR, ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM PARTEN PÅ FORHÅND ER OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, ELLER AT SÅDANNE TAB VAR PÅREGNELIGE.

14.2 Direkte tab.
BORTSET FRA VED KRAV, DER FREMSÆTTES I HENHOLD TIL PKT. 13, KAN FLEET COMPLETES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR KRAV OM ERSTATNING FOR DIREKTE TAB, DER VEDRØRER ELLER UDSPRINGER AF DENNE AFTALE, UANSET ÅRSAG, UANSET PÅ HVILKET GRUNDLAG, UANSET OM DER ER TALE OM ERSTATNING I HENHOLD TIL KONTRAKT (HERUNDER BRISTEDE FORUDSÆTNINGER), OBJEKTIVT ANSVAR, ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM FLEET COMPLETE PÅ FORHÅND ER OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, ELLER AT SÅDANNE TAB VAR PÅREGNELIGE, IKKE OVERSTIGE ET BELØB SVARENDE TIL DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT I ABONNEMENTSAFGIFT TIL FLEET COMPLETE FOR SERVICEYDELSEN I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I DE 12 MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR DEN ANSVARSPÅDRAGENDE BEGIVENHED. 

15. Support
15.1 Supportvilkår.
Support er indeholdt i licensafgiften og leveres af Fleet Complete i overensstemmelse med Fleet Completes til enhver tid gældende Supportvilkår. Fleet Complete kan til enhver tid frit ændre sine Supportvilkår.

15.2 Undtagelser.
Fleet Complete leverer kun teknisk support til Serviceydelsen og ikke i relation til anden understøttende hardware eller software. Fleet Complete kan bistå Kunden med at få teknisk support og garantiservice på hardware, som sælges af Fleet Complete eller Fleet Completes samarbejdspartnere.   

16. GENERELLE BESTEMMELSER
16.1 Ingen nedvurderende udtalelser.
Kunden må ikke direkte eller indirekte udtale sig nedvurderende om Fleet Complete eller dennes tilknyttede virksomheder, heller ikke efter denne Aftales ophør.

16.2 Rækkefølge ved uoverensstemmelser.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Overordnede Abonnementsvilkår og en Bestillingsblanket har de vilkår og betingelser, der er anført på Bestillingsblanketten, forrang.

16.3 Ændringer.
Ændringer af denne Aftale er kun bindende for Parterne, hvis de indgås skriftligt og underskrives af begge Parter. Medmindre Fleet Complete udtrykkeligt er forhindret i dette ifølge gældende lovgivning, forbeholder Fleet Complete sig desuden ret til efter eget skøn at ændre denne Aftale med virkning fremadrettet, herunder for at afspejle ændringer i lovgivningen eller ændringer, som er nødvendige i henhold til lovgivningen (herunder ændringer for at sikre, at denne Aftale kan håndhæves), eller ændret forretningspraksis ved elektronisk meddelelse om ændringen til Kunden med rimeligt varsel ved offentliggørelse af meddelelsen om ændringen på http://www.fleetcomplete.com/legal, og Kunden bør jævnligt holde sig opdateret om eventuelle ændringer på websitet. Hvis Kunden fortsat bruger Serviceydelsen mere end 60 (tres) dage efter meddelelsen om ændringen, anses Kunden for at have accepteret ændringerne. Hvis Kunden har spørgsmål til de(n) pågældende ændring(er), kan Kunden kontakte legal@fleetcomplete.com senest 60 (tres) dage efter meddelelsen om de(n) pågældende ændring(er) for at høre nærmere om, hvilke muligheder Kunden har.

16.4 Overdragelse.
Ingen af parterne kan helt eller delvist overdrage denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra begge parter. Uanset ovenstående kan parterne hver især – uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke – overdrage denne Aftale eller deres rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil helt eller delvist til en tilknyttet virksomhed eller tredjemand i forbindelse med et salg af alle eller hovedparten af den overdragende parts virksomhed eller aktiver vedrørende denne Aftale, uanset om dette sker ved fusion, salg af aktier, salg af aktiver eller andet, forudsat at modtageren indtræder i alle den overdragende parts forpligtelser i henhold til denne Aftale.

16.5 Aftalens fuldstændighed.
Denne Aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende Aftalens genstand og træder i stedet for alle tidligere mundtlige aftaler eller andre skriftlige eller mundtlige forståelser mellem parterne.

16.6 Yderligere indeståelser.
Parterne har aftalt at underskrive alle yderligere dokumenter og foretage alle yderligere handlinger, som til enhver tid måtte være nødvendige eller ønskelige for, at denne Aftale gælder efter både dens ordlyd og ånd. Eventuelle ændringer til denne Aftale skal godkendes og aftales af begge Parter samt dokumenteres skriftligt og vedhæftes denne Aftale.

16.7 Lovvalg.
Denne Aftale og alle forhold, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, er underlagt og skal fortolkes i henhold til hollandsk ret. Begge Parter accepterer, at byretten i Utrecht (Holland) er rette værneting for eventuelle retssager, tvister mv., der måtte udspringe af eller i forbindelse med denne Aftale. FN-konventionen om internationale køb (CISG) ikke finder anvendelse for denne Aftale eller de påtænkte transaktioner i henhold hertil.

16.8 Intet afkald.
I det omfang dette er tilladt efter lovgivningen, betyder en Parts manglende eller forsinkede udøvelse af sine rettigheder eller beføjelser i henhold til denne Aftale ikke, at Parten har givet afkald på eller ændret den pågældende rettighed eller beføjelse eller andre rettigheder eller beføjelser i henhold til denne Aftale.

16.9 Rettigheder og forpligtelser.
Denne Aftale berettiger og forpligter Parterne og deres respektive rettigheds- og aftaleerhververe.

16.10 Aftalesprog.
Parterne til denne Aftale bekræfter, at de har anmodet om, at denne Aftale og alle tilhørende dokumenter udarbejdes på engelsk. En eventuel oversættelse af disse er alene til orientering og har ingen juridisk værdi og stifter intet aftaleforhold mellem parterne. 

SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA)

LÆS FØLGENDE LICENSAFTALE, FØR DU ÅBNER OG BRUGER SOFTWAREN FRA COMPLETE INNOVATIONS SOM EN TJENESTEYDELSE ("TJENESTEN") TILKNYTTET DENNE AFTALE.

VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTER" ELLER "JA" SOM SVAR PÅ, OM DU ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE ACCEPTERER DU OG ER ENIG I, OG BLIVER SOM JURIDISK PERSON ELLER REPRÆSENTANT FOR EN JURIDISK PERSON (SAMLET BESKREVET SOM "DU" ELLER "KLIENTEN") BUNDET TIL VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN"), OG DENNE AFTALE SKAL VÆRE EN JURIDISK BINDENDE AFTALE AF OG IMELLEM KLIENTEN OG COMPLETE INNOVATIONS USA INC. PÅ VEGNE AF VIRKSOMHEDEN SELV OG PÅ VEGNE AF DERES AFFILIEREDE SELSKAB, COMPLETE INNOVATION INC. (SAMLET BETEGNELSE "CI"). HVIS DU IKKE ACCEPTERER OG ER ENIG I VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LICENSAFTALE, HAR DU IKKE TILLADELSE TIL AT ÅBNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDE TJENESTEN.

RETTEN TIL AT ANVENDE TJENESTEN ER BETINGET AF, AT DENNE AFTALE ACCEPTERES, MEDMINDRE DU HAR INDGÅET EN SKRIFTLIG OG KORREKT UNDERSKREVET LICENSAFTALE MED CI, HVOR DENNE UNDERSKREVNE LICENSAFTALE I GIVET FALD REGULERER KLIENTENS BRUG AF TJENESTEN.

1. OMFANG OG RETSVIRKNING
Dette er en juridisk aftale vedrørende Din brug af Tjenesten beskrevet nedenfor. De tildelte rettigheder til Tjenesten er udtrykkeligt betingede af, at vilkår og betingelser heri accepteres af den juridiske person eller den person, som anskaffer licensen og, hvis relevant, er ansvarlig for betaling. Hvis du bruger Tjenesten som ansat, er den juridiske person, som du er ansat af, Tjenestens licenstager og benævnes heri som "Kunden" eller "Dig", hvilket betyder, at denne Aftale er indgået mellem den juridiske person og CI. Hvis du er ansat, har din arbejdsgiver muligvis allerede accepteret en version af denne Aftale ved at underskrive en Ordre med henvisning til denne Aftale. I alle andre tilfælde binder du din arbejdsgiver og dig selv personligt som ansat (i den udstrækning at du ikke bliver licenstager, hvad angår Tjenesten og denne Aftale) til denne Aftale ved at installere og anvende Tjenesten. Henvisninger til "Du" eller "Din" henviser til Tjenestens licenstager. 

2. DEFINITIONER
2.1 I denne Aftale eller i enhver Ordre vedrørende Tjenesten, der er reguleret af denne Aftale, skal følgende begreber have følgende respektive betydninger:

"CI-server" betyder en CI-computerserver placeret på CI's lokaliteter eller hos en tredjepartsudbyder af hosting- og/eller netværkstjenester, som hoster Softwaren.

"Klientdata" betyder alle data eller informationer (a) inklusive Personoplysninger (som defineret efterfølgende), (b) vedrørende et identificerbart Køretøj eller Fører af et køretøj, (c) indsendt til Tjenesten af en Klient eller Køretøjsførere eller (d) på anden måde indsamlet, tilgået, anvendt, videregivet, oprettet, genereret eller lagret af, via eller i forbindelse med Tjenesten og overført til, uploadet til og/eller lagret på CI-servere med henblik på brug sammen med Tjenesten.

"Dataansvarlig" er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler til behandling af Personoplysninger.

"Databehandler" er den fysiske eller juridiske person, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

"Love om databeskyttelse" betyder alle bestemmelser i Den Europæiske Union, som regulerer behandling af Personoplysninger, inklusive Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) vedrørende behandling af Personoplysninger i henhold til Aftalen.

"Registreret person" betyder den identificerede eller identificerbare person, som Personoplysninger vedrører, som defineret i Lovene om databeskyttelse.

"Dokumentation" betyder de forklarende brugermaterialer, som CI leverer i elektronisk form sammen med Tjenesten.

"Ikrafttrædelsesdato" har betydningen beskrevet herom i Afsnit 4.1 i nærværende dokument.

"Hardware" betyder mobile, elektroniske enheder, mobiltelefoner, mobile dataterminaler eller mobile aktiver (inklusive køretøjer, trailere eller containere), installerede modemmer, relaterede sensorer og andet udstyr eller tilbehør, som har integreret eller installeret en mobil applikation, eller som anvendes til at tilgå en mobil applikation, og som er påkrævet for at anvende Tjenesten som tilsigtet og beskrevet i Dokumentationen.

"Lokaliseringsdata" betyder Data, der omhandler eller er relateret til geografisk placering, retning, hastighed eller lignende informationer vedrørende Hardware.

"Ordre" betyder CI's faktura eller Klientens købsordre, forudsat at den er godkendt af CI eller en af deres autoriserede forhandlere eller distributører.

"Personoplysninger" betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar, fysisk person som defineret i de gældende Love om databeskyttelse.

"Behandling" betyder enhver handling eller et sæt af handlinger, der udføres på Personoplysninger, som defineret i Lovene om databeskyttelse, uanset om det sker automatisk, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, opslag i, brug, videregivelse ved overførsel, fordeling eller anden tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

"Tjeneste" betyder levering af Abonnementer, lokalitets- og datakommunikationstjenester, Software og Dokumentation, som Klienten gives adgangs- og brugsrettigheder til i henhold til denne Aftale, som er placeret på en eller flere CI-servere og som via internettet vil være eksternt tilgængelige for Klienten og dennes brugere, inklusive supporttjenester, tredjepartstjenester og enhver anden støttetjeneste i forbindelse hermed. Tjenesten kan med jævne mellemrum blive opdateret af CI efter eget skøn.

"Software" betyder CI's egen Fleet Complete® softwareapplikation og softwaren der er installeret på Abonnenters og anden hardware.

"Abonnent" betyder en Hardware-enhed, der kører integreret eller installeret software og er forbundet til et kommunikationsnetværk (herunder, men ikke begrænset til Wi-Fi-, mobil-, Bluetooth- og satellitnetværk), som sender lokalitetsinformation og andre data til CI-serverne, som kører Tjenesten og som leveres af CI eller en tredjepart og er installeret i Klientens køretøjer eller aktiver for at muliggøre levering af Tjenesten.

"Abonnement" betyder den rettighed, som CI tildeler Klienten til at tilgå og anvende Tjenesten i henhold til vilkårene i denne Aftale og den relevante Ordre til brug i forbindelse med det antal Abonnenter og i den Abonnementsperiode, der er angivet i den relevante Ordre.

"Abonnementsgebyr" betyder det gebyr, som Klienten betaler for et Abonnement, som beskrevet i Ordren.

"Abonnementsperiode" betyder licensperioden angivet i Ordren.

"Supporttjenester" betyder de tekniske supporttjenester til Tjenesten, der leveres af CI, som beskrevet i og i henhold til Supportvilkårene.

"Supportvilkår" betyder CI's vilkår og betingelser for levering af Supporttjenester til Klienten og dennes Brugere. En kopi heraf findes på www.completeinnovations.com/support.

"Telematikdata" betyder Klientdata, som omhandler eller er relateret til en Fører af et køretøjs adfærd og et Køretøjs ydeevne, såsom acceleration, bremsning og drejning og inkluderer Lokalitetsdata.

"Bruger" betyder en Klients ansatte eller underleverandør.

"Køretøj" betyder et køretøj eller et mobilt aktiv, der er forbundet med og aktiveret i Tjenesten.

"Køretøjsfører" betyder en fysisk person, der anvender eller betjener et Køretøj.

"Brugsvilkår for køretøjsfører" betyder den aftale, som Køretøjsførere skal indgå med Klienten, for hvilken minimumskravene er tilgængelige på [www.fleetcomplete.com/vehicle_operator_agreement].

"Arbejdsordredata" betyder Klientdata, der vedrører en ordre på ydelser eller leveringer, der er afsendt fra eller til en Abonnent ved brug af Courier Complete®-komponenten i Tjenesten.  

3. LICENSTILDELINGER
3.1 Tjenestelicens.
I henhold til vilkår og betingelser i denne Aftale og betaling af de gældende Abonnementsgebyrer tildeler CI hermed Klienten en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, ikke-overdragelig, ikke-viderelicenserbar, intern ret til at (a) tilgå og anvende (og tillade Brugere at tilgå og anvende) Tjenesten, udelukkende i Abonnementsperioden af et ubegrænset antal Brugere; og (b) have adgang til og anvende, og tillade Brugere at have adgang til og anvende, Dokumentationen i det nødvendige omfang for at støtte Klientens tilladte brug af Tjenesten i Abonnementsperioden for det antal Abonnenter, som Klienten har købt Abonnementer til og betaler de gældende Abonnementsgebyrer for (som angivet i en eller flere Ordrer). 

3.2 Begrænsninger. Du må ikke: 
(a) lave kopier af Softwaren og Dokumentationen udover det, der er tilladt ifølge denne Aftale;

(b) reverse-engineere, adskille, tilbageoversætte, dekompilere eller på nogen anden måde afkode Softwarens objektkode for at aflede kildekoden eller afkode adgangskoder eller krypterede licens- eller installationsnøgler, der er leveret til Dig af CI for at gøre det muligt at køre Tjenesten på uautoriseret udstyr, eller af andre årsager gøre eller forsøge at gøre noget af ovenstående,
undtagen i den udstrækning at ovenstående begrænsning udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning;

(c) bruge Tjenesten til at overtræde gældende lovgivning, herunder Love om databeskyttelse;

(d) tildele (ved retshåndhævelse eller på anden vis) eller overføre denne Aftale eller Klientens interesser i eller rettigheder jævnfør denne Aftale, eller forsøge dette, eller indgå en aftale om at gøre dette med en anden part uden forudgående skriftlig tilladelse fra CI, og enhver sådan tildeling eller forsøg på tildeling vil være ugyldig og vil medføre automatisk og omgående ophævelse af denne Aftale;

(e) bevidst forstyrre tjenesten til CI's brugere, host eller netværk, herunder med bevidst afsendelse af en virus, overbelastning, flooding, spamming, mail-bombing eller crashing;

(f) oprette "links" til eller "frame" eller "spejle" Tjenesten eller Softwaren eller en del heraf, undtagen ved brug af CI's leverede API'er;

(g) gøre Tjenesten, Softwaren og/eller Dokumentationen tilgængelig på en server, der er tilgængelig via et offentligt netværk, som for eksempel, men ikke begrænset til internettet, på en måde, som gør det muligt for enhver tredjepart at kopiere Tjenesten, Softwaren og/eller Dokumentationen;

(h) nedbryde, deaktivere eller omgå enhver beskyttelsesmekanisme i forbindelse med Tjenesten;

(i) medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende dokument, eller medmindre CI udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse, viderelicensere, distribuere, overføre, udlåne, bruge, udleje eller på anden måde gøre Tjenesten, Softwaren og Dokumentationen eller nogen del heraf tilgængelig for nogen tredjepart; eller

(j) fjerne eller skjule meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejerbeskrivelser og/eller logoer tilhørende CI eller deres licensgivere, der vises på Tjenesten, Softwaren eller Dokumentationen.

3.3 Tredjepartstjenester.
Tjenesten inkluderer kode, indhold, egenskaber, funktionalitet, komponenter og tjenester, der leveres af tredjeparter ("Tredjepartstjenester"). Medmindre det kræves, at Klienten skal acceptere og være enig i en slutbrugerlicensaftale eller tjenestevilkår for en Tredjepartstjeneste for at tilgå og anvende en sådan Tredjepartstjeneste, tildeler CI hermed en fuldt betalt, vederlagsfri underlicens til Klienten til at bruge enhver sådan Tredjepartstjeneste i forbindelse med brug af den relevante CI-tjeneste. Klientens brug af en Tredjepartstjeneste i forbindelse med Tjenesten på en måde, der er i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale er tilladt, og bestemmelserne om licenstildeling, ejendomsret, garanti, erstatningspligt og ansvarsbegrænsning i denne Aftale gælder for Tredjepartstjenester.

3.4 Dokumentationslicens.
Klienten må i Abonnementsperioden bruge Dokumentationen, der er leveret af CI til hjælp for Klienten med betjening og brug af Tjenesten, udelukkende til støtte for Klientens brug af Tjenesten som tilladt herunder.

3.5 Prøvelicens.
Hvis du prøver Tjenesten, tildeler CI Dig hermed, gratis, en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tidsbegrænset licens ("Prøvelicens") til at bruge Tjenesten udelukkende til intern test og evaluering. Du må ikke offentliggøre resultater af benchmark-test kørt på Tjenesten eller videregive dens egenskaber, fejl eller programfejl til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra CI. Under Prøvelicensens gyldighedsperiode er CI ikke forpligtet til at yde nogen teknisk support; dog må CI efter eget skøn rette rapporterede fejl og yde support og rådgivning til Dig vedrørende Tjenesten.

3.6 Forbeholdelse af rettigheder.
Denne Aftale udgør ikke et salg af Softwaren. Klienten tildeles ingen titel, ejerskab eller immateriel ejendomsret i eller til Tjenesten, Softwaren eller Dokumentationen eller dele heraf. Alle sådanne rettigheder forbliver hos CI og/eller hos CI's licensgivere til programmer, der leveres i Tjenesten.

3.7 Forpligtelser over for ansatte og andre.
Klienten er forpligtet til at sikre, via kontraktmæssige eller andre foranstaltninger, at alle deres ansatte eller andre personer, som anvender Tjenesten, overholder vilkår og betingelser, der er anført i denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til forpligtelser og begrænsninger anført i Afsnit 3.2 ovenfor. Klienten er og forbliver fuldt erstatningspligtig for enhver overtrædelse af denne Aftale, der er fundet sted på grund af handlinger eller mangel på handling af ansatte eller andre personer, der anvender Softwaren eller benytter Tjenesten på vegne af Klienten.

4. PERIODE
4.1 Periode.
Denne Abonnementslicens er gyldig fra den førstkommende af datoen angivet i Ordren eller den dato, hvor CI gør Tjenesten tilgængelig for Klienten til adgang og brug (herefter kaldet "Ikrafttrædelsesdato") og vil forblive gyldig i hele Abonnementsperioden, eller så længe Klienten fortsat betaler de gældende Abonnementsgebyrer til CI eller til deres autoriserede forhandler eller distributør, eller i den anden periode (og på de andre vilkår og betingelser gældende i den forbindelse) som Klienten og CI eller deres autoriserede forhandler eller distributør aftaler på skrift.

4.2 Suspendering ved manglende betaling.
Hvis betaling sker direkte til CI, kan CI straks suspendere Klientens licensadgang til og brug af Tjenesten, hvis Klienten undlader at foretage en forfalden betaling vedrørende Tjenesten og ikke foretager en sådan manglende betaling inden for ti (10) hverdage efter at være underrettet om en sådan manglende betaling. Enhver suspendering af licensrettighederne herunder foretaget af CI i henhold til ovenstående paragraf undtager ikke Klienten fra dennes forpligtelse til at foretage alle betalinger i henhold til Aftalen.

4.3 Opsigelse.
Hvis betaling foretages direkte til CI, kan CI opsige denne Aftale, hvis (i) de skriftligt har underrettet Klienten om den påstående overtrædelse, og Klienten ikke afhjælper en sådan overtrædelse til CI's rimelige tilfredshed inden for 30 dage efter at have modtaget en sådan underrettelse, eller (ii) Klienten begæres konkurs eller undergår anden form for insolvensbehandling, og denne ikke afvises inden for 60 dage, foretager Klienten en tildeling til fordel for sine kreditorer, eller der udpeges en kurator, likvidator eller lignende person for Klientens virksomhed, ejendom, forretninger eller overskud, og denne retstvist fortsætter i 30 dage. Hvis Klienten betaler direkte til CI og undlader at betale de fakturerede beløb vedrørende Tjenesten, skal Klienten anses for at have brudt denne Aftale i væsentlig grad. Hvis Klienten betaler direkte til CI, og CI opsiger denne Aftale på grund af manglende betaling fra Klienten, skal Klienten inden for 30 dage betale alle beløb, der måtte være påløbet inden en sådan opsigelse, samt alle forfaldne beløb for Klienten med hensyn til den daværende Abonnementsperiode (også hvis den opsiges tidligere) i henhold til denne Aftale.

4.4 Forpligtelser ved opsigelse.
Ved opsigelse af denne Aftale (a) skal CI på skriftlig anmodning fra Klienten, returnere alle Arbejdsordredata til Klienten og have ret til at afslutte Klientens adgang til og brug af Tjenesten; og (b) Klienten skal fremadrettet ophøre med at anvende Tjenesten. 

5. ABONNEMENTSGEBYRER
5.1
Medmindre andet er aftalt på skrift med CI, er alle Abonnementsgebyrer baseret på antallet af Abonnenter, der anvendes af Klienten, og de skal fastsættes i henhold til CI's aktuelle prisliste, den autoriserede forhandlers eller distributørs prisliste eller sådanne andre vilkår og betingelser vedrørende Abonnementsgebyrer, der måtte blive aftalt mellem Klienten og CI eller deres autoriserede forhandler eller distributør.

5.2 Alle abonnementsgebyrer er eksklusive alle salgsafgifter, moms, skatter på varer og ydelser og lignende skatter, inklusive kildeskatter, toldgebyrer eller lignende afgifter. Sådanne skatter og afgifter lægges til gebyrerne og skal betales af Klienten i henhold til gældende lovgivning. CI er ikke ansvarlig for at informere Klienten om eventuelle yderligere skatter eller afgifter, som klienten er eller muligvis er forpligtet til at betale i henhold til eventuel lovgivning, som Klienten eller dennes forretningsaktiviteter er eller muligvis er underlagt.  

6. KLIENTKRAV, ERKLÆRINGER, GARANTIER OG FORPLIGTELSER
6.1 Hardwarekrav.
Klienten accepterer, at de stationære eller bærbare computere, som kører Tjenesten har operativsystemet Windows 7, det nyeste .NET Framework, minimum 4 GB RAM og Internet Explorer 9 eller højere ("Hardwarekrav").

6.2 Klientens udstyr.
Klienten er eneansvarlig for at anskaffe, servicere, vedligeholde og opdatere alt udstyr, computere, software og kommunikationstjenester (såsom internetadgang), der er nødvendige for, at Klienten kan tilgå og anvende Tjenesten, og for alle hermed relaterede udgifter. Klienten accepterer at tilgå og anvende, og skal sikre, at alle Brugere tilgår og anvender, Tjenesten i overensstemmelse med enhver betjeningsanvisning eller procedure, som kan udsendes fra CI med jævne mellemrum.

6.3 Orientering af og tilsagn fra køretøjsfører.
Klienten skal inden hver Køretøjsførers brug af et Køretøj, der er tilsluttet og aktiveret i Tjenesten, (a) informere en sådan Køretøjsfører om Klientens brug af Tjenesten eller enhver tilsvarende Tredjepartstjeneste, inklusive Klientens medfølgende indsamling, brug og deling af alle Klientdata, inklusive Telematikdata og Personoplysninger vedrørende en sådan Køretøjsfører og Køretøjet, (b) indhente en sådan Køretøjsførers udtrykkelige tilsagn, eller sikre, at der findes andet relevant, gyldigt retsgrundlag jævnfør Lovene om databeskyttelse til at anvende Tjenesten, Tredjepartstjenester, Klientdata, Telematikdata og Køretøjsførerens Personoplysninger i henhold til de gældende Love om databeskyttelse, der som minimum omfatter, at Køretøjsføreren anerkender og accepterer Brugsvilkår for køretøjsfører, og (c) hvis tilsagn anvendes som retsgrundlag, i henhold til Lovene om databeskyttelse, etablere medarbejderforhold, hvor tilsagn gives frit og uden frygt for repressalier eller ulemper ved ikke at give tilsagn.

6.4 Klientens erklæringer og garantier.
Klienten erklærer og garanterer pr. Ikrafttrædelsesdatoen og i hele denne Aftales løbetid, at Klienten ikke vil uploade eller overføre Klientdata, som: (i) Klienten ikke har lovmæssig ret til at kopiere, overføre, distribuere og fremvise; eller (ii) overtræder, eller opfordrer til en adfærd der vil overtræde gældende love eller bestemmelser, eller vil medføre civilretligt eller strafferetligt erstatningsansvar.

6.5 Skadeserstatning for klienten.
Klienten skal beskytte, godtgøre og holde CI skadesfri fra og mod ethvert tab, skade eller omkostning (inklusive rimelige udgifter til juridisk bistand), der opstår i forbindelse med eventuelle erstatningskrav, krav, søgsmål eller retstvister, der indgives mod CI af en tredjepart på baggrund af, relateret til eller forårsaget af: (a) et brud på dennes forpligtelser i Afsnit 6.3 i nærværende dokument, (b) et brud på dennes garantier i Afsnit 6.4 eller 8.1 eller (c) et brud på Lovene om databeskyttelse af Klienten i forbindelse med Klientens indsamling af Personoplysninger fra Køretøjsførere. 

7. KLIENTDATA
7.1 Ejerskab.
Som mellem CI og Klienten, er Klienten eneejer af alle rettigheder, titel og interesser i og til alle Klientdata. CI erhverver ingen rettigheder, titel eller ejerinteresser af nogen art, hverken udtrykkelig eller implicit, til nogen Klientdata; forudsat at Klienten herved instruerer CI og tildeler CI rettigheder og licens til at anvende, behandle og overføre Klientdata i et rimeligt omfang, der er nødvendigt med henblik på at levere Tjenesten, herunder levering, administration, fejlfinding og forbedring af Tjenesten eller som krævet i henhold til gældende lovgivning.

7.2 Database-backup.
Hver 24 timer bliver en komplet backup af Klientens database over Klientdata, der er indsamlet under brugen af Tjenesten, lagret i en fil på CI's servere. En gang hver 30 dage bliver en kopi af den seneste, fulde backupfil overført til og lagret i en brandsikret boks på en sekundær lokalitet, der befinder sig på en anden adresse end placeringen af produktionsversionen af Klientens database.

7.3 Datalagring og -arkivering.
CI arkiverer Klientdata i denne Aftales løbetid i henhold til vilkårene i denne Aftale. CI arkiverer: (a) Lokalitetsdata i mindst et (1) år fra den dato, hvor Lokalitetsdata bliver sendt til en CI-server af Klienten eller Tjenesten; og (b) Klientens Arbejdsordre i mindst syv (7) år fra den dato Arbejdsordredata sendes til CI af Klienten (hver sådan periode benævnes efterfølgende "Arkiveringsperioden"). På anmodning fra Klienten, der kan foretages til enhver tid og med jævne mellemrum under den gældende Arkiveringsperiode, vil CI gøre det muligt for Klienten at generhverve alle data, som på det pågældende tidspunkt er i CI's besiddelse til CI's på dette tidspunkt gældende pris for generhvervelse af data.

7.4 Rettigheder til afledte data.
Klienten anerkender og accepterer, at Tjenesten genererer, kompilerer, lagrer og anvender aggregerede data og information om systembrug, analyse og diagnose til at overvåge og forbedre Tjenesten og til at oprette nye produkter. Klienten tildeler hermed CI en ikke-eksklusiv, overførbar, omsættelig, uigenkaldelig, verdensomspændende, uopsigelig licens til at indsamle, behandle og aggregere Klientdata, inklusive Telematikdata og andre tilsvarende informationer og data og oprette anonymiserede, aggregerede dataposter og bruge sådanne anonymiserede og aggregerede data og alle modifikationer og afledninger heraf ("Afledte data") til trafikinformation, kørselsdataanalyse, kortlægning, flåde- og branche-benchmarking, for at forstå anvendelsen, forbedre Tjenesten, udvikle nye produkter og til ethvert andet forretningsrelateret formål. Disse Afledte data er ikke længere tilknyttet Klienten, Klientkøretøjer eller Køretøjsførere og er således ikke Klientdata. CI kan overføre eller tildele enhver af sine rettigheder til de Afledte data til enhver tredjepart.

7.5 Suspendering af adgang.
Foruden enhver af CI's rettigheder til opsigelse i henhold til denne Aftale kan ekstraordinære omstændigheder kræve, at CI suspenderer eller opsiger (hvis dette er passende), i henhold til CI's rimelige skøn, Klientens adgang til og/eller brug af, eller på anden måde ændre, Tjenesten og/eller enhver komponent heraf for at: (a) forebygge væsentlige skader på eller væsentlig nedbrydelse af integriteten af CI's netværk; eller (b) overholde enhver lov, bestemmelse, retskendelse eller anden myndighedskendelse. CI vil underrette Klienten om en sådan suspendering eller opsigelse med så langt varsel, som det er rimeligt muligt, og hvis et sådant varsel ikke er muligt, da så hurtigt som muligt efter en sådan suspendering eller opsigelse. I tilfælde af en suspendering vil CI begrænse en sådan suspendering til det minimalt nødvendige og vil straks genoprette Klientens adgang til Tjenesten, så snart hændelsen der ligger til grund for suspenderingen, er blevet håndteret passende (herunder at Klienten accepterer at påtage sig risikoen i forbindelse med en sådan suspendering) eller er løst. Medmindre den er forårsaget af et brud på denne Aftale af Klienten (inklusive enhver handling foretaget af en af Klientens tilknyttede selskaber eller enhver Bruger, som vil udgøre et brud på denne Aftale af Klienten): (i) vil alle gebyrer relateret til Abonnementet på Tjenesten eller alle suspenderede tjenester blive frafaldet i suspenderingens varighed, og alle sådanne fraskrevne gebyrer, der er forudbetalt, vil blive refunderet til Klienten; og (ii) i tilfælde af en opsigelse i forbindelse med dette afsnit 7.3 skal Klienten modtage refundering af alle forudbetalte gebyrer. 

8. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
8.1 Klienten er dataansvarlig.
Vedrørende alle Personoplysninger leveret til CI af eller igennem Klienten i henhold til denne Aftale, forbliver Klienten til enhver tid Dataansvarlig og vil være ansvarlig for overholdelse af alle gældende Love om databeskyttelse. Klienten garanterer, at denne kun indsamler Personoplysninger i overensstemmelse med loven, herunder med udtrykkeligt, utvetydigt og informeret tilsagn, eller anvender et andet lovmæssigt grundlag for indsamling af Personoplysninger, som det er tilladt i henhold til Loven om databeskyttelse. I den udstrækning CI behandler Personoplysninger mens de leverer Tjenesten og relaterede tjenester i henhold til denne Aftale, vil de udelukkende gøre dette som Databehandler på vegne af Klienten (som Dataansvarlig) og i henhold til kravene i denne Aftale.

8.2 CI's behandling af personoplysninger.
CI skal sikre Personoplysninger med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til Personoplysningernes følsomhed. CI skal kun behandle Personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med Klientens dokumenterede anvisninger og Loven om databeskyttelse til følgende formål: (i) Behandling i henhold til Aftalen; (ii) Behandling indledt af Klienten og deres Brugere og Køretøjsførere under deres brug af Tjenesten; og (iii) Behandling for at overholde andre dokumenterede, rimelige anvisninger leveret af Klienten, hvor disse anvisninger er i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen.

8.3 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I forbindelse med levering af Tjenesten opretholder CI kommercielt rimelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte Personoplysningernes sikkerhed, fortrolighed og integritet. Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, foranstaltninger til forhindring af adgang, brug, ændring eller videregivelse af Personoplysninger af CI's personale undtagen (a) for at levere Tjenesten og forebygge eller håndtere tjenesterelaterede eller tekniske problemer, (b) som pålagt ifølge loven og efter identifikation af en juridisk myndighed, eller (c) efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Klienten. CI skal i forbindelse med levering af Tjenesten overholde Lovene om databeskyttelse samt CI's politik om beskyttelse af personlige oplysninger. CI skal sikre, at deres personale som beskæftiger sig med behandling af personoplysninger er informeret om, at personoplysningerne er fortrolige, og har modtaget passende uddannelse om deres ansvar, og CI skal træffe kommercielt rimelige foranstaltninger til at sikre, at CI-personale der beskæftiger sig med behandling af personoplysninger, er pålidelige.

8.4 Brud på datasikkerhed.
Hvis CI bliver opmærksomme på nogen form for ulovlig adgang til Personoplysninger, uautoriseret adgang til faciliteter eller udstyr, som medfører tab, videregivelse eller ændring af Personoplysninger, eller et faktisk tab af eller mistanke om trusler mod sikkerheden for Personoplysningerne (inklusive enhver fysisk indtrængen i en sikker facilitet, indtrængen/hacking af computersystemer, tab/tyveri af computerudstyr, lagermedier eller trykte materialer, eller anden uautoriseret adgang) (hver især kaldet en "Sikkerhedshændelse"), skal CI straks underrette Klienten om Sikkerhedshændelsen (og under alle omstændigheder senest samtidig med at de rapporterer til Klientens kunder, der er i samme situation, men altid så hurtigt som det er rimeligt muligt under omstændighederne) og vil undersøge eller yde nødvendig assistance ved undersøgelse af Sikkerhedshændelsen og give Klienten detaljerede oplysninger om Sikkerhedshændelsen. CI skal træffe alle kommercielt rimelige foranstaltninger for at imødegå konsekvenserne af Sikkerhedshændelsen eller hjælpe Klienten med at gøre dette; og vil på forhånd underrette Klienten om, og vil ikke foretage nogen foreslået kommunikation med tredjeparter vedrørende en Sikkerhedshændelse, der involverer Personoplysninger, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Klienten, som ikke uden grund må tilbageholdes, betinges eller forsinkes. CI vil i alle tilfælde samarbejde og koordinere med Klienten vedrørende sådanne meddelelser. CI vil overholde dette Afsnit 8.4 på CI's regning, medmindre Sikkerhedshændelsen er opstået som følge af Klientens uagtsomme eller overlagte handlinger eller CI's overholdelse af Klientens udtrykkelige, skriftlige anvisninger.

8.5 Databehandlingsaftale.
I krævet omfang vil CI og Klienten indgå en separat databehandlingsaftale, som regulerer behandling og beskyttelse af Personoplysninger af CI under levering af Tjenesten til Klienten. 

9. KLIENTENS FORTROLIGHEDSPLIGTER
Tjenesten, især Softwaren, inklusive men ikke begrænset til det specifikke design, opbygning og logik i enkelte programmer, deres interne og eksterne interaktion, og programmeringsteknikker anvendt deri anses som fortrolige og forretningshemmeligheder tilhørende CI og/eller deres licensgivere ("Fortrolig information"), og uautoriseret videregivelse af disse vil medføre ubodelig skade på CI. Klienten skal udvise samme grad af omhu og foranstaltninger, som denne bruger til at beskytte egne informationer af samme art, og skal under alle omstændigheder gøre en rimelig indsats for at forhindre videregivelse af Fortrolig information til nogen tredjepart. Klienten må ikke bruge, kopiere eller distribuere Fortrolig information undtagen til formål, der er godkendt i denne Aftale. Denne fortrolighedspligt skal fortsætte med at gælde for den Fortrolige information efter opsigelse af denne, dog skal fortrolighedsbestemmelserne heri ikke gælde for Fortrolig information, som (i) var kendt af Klienten forud for videregivelsen, og dette er dokumenteret i deres forretningsarkiver; (ii) lovmæssigt var offentligt eje inden videregivelsen, eller bliver offentligt tilgængeligt på anden måde end igennem et brud på fortrolighedsbestemmelserne heri; (iii) blev videregivet til Klienten af en tredjepart, forudsat at denne tredjepart eller enhver anden part, som denne tredjepart modtager denne information fra, ikke bryder nogen fortrolighedspligt vedrørende denne information; eller (iv) videregives når en sådan videregivelse er påkrævet som følge af lovmæssige, retlige eller administrative kendelser, eller på anden vis er påkrævet ifølge loven, forudsat at Klienten skal give CI et rimeligt forudgående varsel for at kunne søge beskyttende eller anden form for dommerkendelse. 

10. BEGRÆNSET GARANTI
10.1 Tjenestegaranti
CI garanterer, at Tjenesten i væsentlig grad fungerer i overensstemmelse med Dokumentationen eller andre specifikationer udgivet af CI under Abonnementsperioden. CI garanterer imidlertid ikke, at Klientens brug af Tjenesten vil være uden afbrydelser, at drift af Tjenesten vil være fejlfri, at Tjenesten vil leve op til Klientens krav, eller at alle fejl vil blive rettet.

10.2 Undtagelser fra garantien.
Denne garanti er ikke gyldig, hvis Tjenesten anvendes på eller i forbindelse med anden hardware eller andre programmer end den uændrede version af hardware og programmer, som Tjenesten er udviklet til at blive anvendt sammen med, som beskrevet i Dokumentationen.

10.3 Hardwaregaranti.
CI yder garanti til Abonnenterne i henhold til CI's Hardwaregaranti, som er tilgængelig på www.completeinnovations.com/hardwarewarranty.

10.4 Ingen garanti for prøveversioner.
HVIS KLIENTEN EVALUERER TJENESTEN, LEVERES TJENESTEN OG DOKUMENTATIONEN TIL KLIENTEN AF CI, "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI ELLER BETINGELSER.

10.5 Garantifraskrivelse.
BORTSET FRA DE UDTRYKKELIGE GARANTIER GIVET I DETTE AFSNIT 10 LEVERES TJENESTEN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN ANDRE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER LOVLIGHED, ELLER SOM FØLGE AF LOVGIVNING, KUTYME ELLER HANDELSSÆDVANE. CI GARANTERER IKKE OG FREMSÆTTER IKKE NOGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUG ELLER RESULTATER AF BRUG AF TJENESTEN, HVAD ANGÅR RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET ELLER PÅ ANDEN VIS. CI GARANTERER IKKE PÅ ANDEN MÅDE, AT TJENESTEN VIL LEVE OP TIL KLIENTENS KRAV, AT DRIFT AF TJENESTEN VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI, ELLER AT ALLE FEJL VIL BLIVE RETTET.

10.6 Ansvarsfraskrivelse vedrørende internetforbindelse.
CI stiller Tjenesten til rådighed for adgang via internettet. Klienten skal for Klientens egen regning anskaffe al nødvendig hardware, applikationer og den nødvendige internetforbindelse til at få adgang til Tjenesten via internettet. Klienten anerkender, at internettets ydelse kan være uforudsigelig og fra tid til anden kan forhindre adgang til Tjenesten eller underlagt ydeevne. Undtagen i det omfang det udtrykkeligt er beskrevet heri, accepterer Klienten, at CI ikke er ansvarlig for nogen forstyrrelser af Klientens brug af eller adgang til Tjenesten i den udstrækning det er forårsaget af, skyldes eller kan henføres til internettet.

10.7 FC Vision™ – ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar.
Tjenesten inkluderer en Tredjepartstjeneste ved navn FC Vision™. Hvis FC Vision aktiveres af Klienten, gælder følgende fraskrivelser og begrænsninger for CI's og dennes licensgivers erstatningsansvar. FC Vision har kun til hensigt at støtte og forstærke Køretøjsførerens egne færdigheder og opmærksomhed, mens denne fører et køretøj. FC Visions primære funktion er at advare Køretøjsføreren om bestemte begivenheder beskrevet i Dokumentationen og erstatter således ikke kravet til Køretøjsføreren om at være opmærksom på de omgivende trafikforhold og køre på en lovlig og ansvarlig måde uden nogen former for distraktioner. Det forventes, at Køretøjsføreren ikke benytter advarsler fra FC Vision som erstatning for deres egen dømmekraft og opmærksomhed. Visse funktioner fungerer muligvis ikke i følgende situationer: (a) hvor udsynet er begrænset på grund af de foreliggende vejrforhold; (b) vejbaner ikke er tydeligt markeret eller synlige; (c) når Køretøjet følger et andet køretøj end biler, busser eller lastbiler; (d) hvis kameraets synsfelt er blokeret; (e) forringelse af wi-fi-forbindelsen mellem kamera og mobilenhed; og/eller (f) ændringer i kameraretningen efter monteringen. MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIG ER ANGIVET I NÆRVÆRENDE DOKUMENT, VIL CI ELLER DERES LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER ELLER UDGIFTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN KØRETØJSFØRERS BRUG AF FC VISION. 

11. TELEKOMMUNIKATIONSOPERATØRER OG GPS
11.1 Klienten anerkender, at kommunikationstjenester anvendt til levering af Tjenesten leveres af Tredjeparter, og Klienten anerkender og accepterer især følgende:

(a) Klienten anerkender, at tjenesten midlertidigt kan blive afvist, afbrudt, indskrænket eller begrænset på grund af atmosfæriske, terrænmæssige eller andre naturlige eller kunstigt skabte forhold, og kan blive midlertidigt afbrudt eller indskrænket på grund af spidsbelastning, ændringer, opgraderinger, flytning eller reparationer af transmissionsnetværkene. Klienten accepterer, at CI ikke er ansvarlig for sådanne afbrydelser af Tjenesten eller manglende mulighed for at anvende Tjenesten.

(b) CI kan midlertidigt suspendere eller permanent afslutte levering af hele eller dele af Tjenesten efter kort eller intet varsel, såfremt Klienten overtræder en telekommunikationsoperatørs rimelige brugspolitik eller andre netværksregler og -politikker.

(c) Der skal være relativt fri "synsvidde" mellem GPS-antennen og 4 eller flere satellitter. Genstande såsom bygninger, overføringer og andre forhindringer (såsom parkering i garager eller underjordiske bygninger) der skærmer antennen fra en satellit, kan potentielt svække signalet fra en satellit, så det bliver for svært at sikre en pålidelig og/eller nøjagtig placering. Disse vanskeligheder forekommer især i tæt bebyggede områder. 

12. GODTGØRELSE FOR IP-OVERTRÆDELSE
12.1 CI-godtgørelse.
CI vil beskytte og godtgøre Klienten (inklusive dennes ansatte, underleverandører, ledere og direktører) mod bøder, sanktioner, tab, omkostninger, erstatninger, skader, krav, ansvar, forlig og udgifter (inklusive rimelige gebyrer og udgifter til juridisk bistand) som følge af krav fra tredjepart om, at udøvelse af rettighederne tildelt herunder krænker en tredjeparts patent, ophavsret eller forretningshemmelighed ("Ansvar ved krænkelser").

12.2 Betingelser for godtgørelse.
Som en betingelse for en sådan forpligtelse til at beskytte og godtgøre Klienten ifølge afsnit 12.1 heri, skal Klienten omgående give CI skriftlig besked om ethvert sådant krav og samarbejde, og for CI's regning, levere rimelig information og assistance i forbindelse med forsvar og forlig vedrørende sådanne krav. CI skal have enekontrol over forlig eller forsvar vedrørende alle krav om overtrædelser.

12.3 Undtagelser.
CI vil ikke være ansvarlig for at holde Klienten skadesfri i det omfang, at ansvaret for erstatningskravet skyldes (i) overholdelse af Klientens design, specifikationer eller skriftlige anvisninger som ønsket og leveret af Klienten til CI; (ii) ændring af Softwaren foretaget af Klienten, hvis en sådan krænkelse ville være undgået, hvis det ikke var for denne ændring; (iii) kombination af Softwaren eller Tjenesten med udstyr eller software, der ikke er autoriseret eller leveret af CI eller på anden måde godkendt af CI i Dokumentationen, hvis en sådan krænkelse ville have været undgået, hvis det ikke var for denne kombination; eller (iv) hvis Klienten undlader at bruge en opdateret eller nuværende version af Tjenesten leveret af CI efter besked fra CI, om at den tidligere version af Tjenesten krænker en tredjeparts immaterielle ejendomsret.

12.4 Andre forpligtelser.
Uden at begrænse bestemmelserne i Afsnit 12.1 ovenfor og som tilføjelse dertil, må CI, når de underrettes om en handling eller et forslag, der søger at begrænse udøvelsen af enhver rettighed tildelt heri, (og i tilfælde af en dom, kendelse eller påbud, som begrænser udøvelsen af enhver af rettighederne tildelt heri, skal) i god tro, efter egen mulighed og for egen regning, (a) opnå rettigheder for Klienten til at udøve deres rettigheder i henhold til denne Aftale, (b) udskifte med anden ikke-krænkende software med tilsvarende funktioner, (c) ændre Tjenesten, mens passende funktioner tilbageholdes, så den ikke længere er krænkende, eller (d) hvis intet af ovennævnte er kommercielt gennemførligt, efter beslutning af CI efter eget skøn opsige licensen/licenserne til denne Tjeneste og refundere den del af eventuelle forudbetalte abonnementsgebyrer til Klienten, der er gældende for perioden ud over opsigelsen af licensen ifølge afsnit 12.4.

12.5 Eksklusive forpligtelser.
AFSNIT 12 HERI INDEHOLDER CI'S FULDE ERSTATNINGSANSVAR OG KLIENTENS EGNE OG EKSKLUSIVE FORPLIGTELSER FOR ERSTATNINGSANSVAR VED KRÆNKELSER. 

13. ANSVARSBEGRÆNSNING
13.1 Indirekte skader.
UNDTAGEN VED ET BRUD PÅ AFSNIT 8 HERI, SKAL INGEN PART VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, DRIFTSMÆSSIGE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER (INKLUSIVE FOR MISTET BRUG, DATA, FORRETNINGER, TAB AF GOODWILL, RYGTE, KREDIT ELLER OFFENTLIGHED, MISTET OMSÆTNING OG RENTE, OVERSKUD ELLER FORVENTET OVERSKUD OG KRAV OM SÅDANNE SKADER FRA EN TREDJEPART) RELATERET TIL ELLER SOM FØLGE AF DENNE AFTALE, UANSET ÅRSAGEN, FOR NOGEN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTFORHOLD (INKLUSIVE FUNDAMENTALT BRUD), OBJEKTIVT ANSVAR, TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM PARTEN ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, ELLER AT EN SÅDAN SKADE RIMELIGVIS KUNNE FORUDSES.

13.2 Direkte skader.
UNDTAGEN FOR KRAV STILLET I HENHOLD TIL AFSNIT 12 I DENNE AFTALE KAN DET SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR CI FOR ETHVERT KRAV OM DIREKTE SKADER RELATERET TIL ELLER PÅ BAGGRUND AF DENNE AFTALE, UANSET ÅRSAGEN FOR NOGEN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTFORHOLD (INKLUSIVE FUNDAMENTALT BRUD), OBJEKTIVT ANSVAR, TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM CI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER AT SÅDANNE SKADER RIMELIGVIS KUNNE FORUDSES, IKKE OVERSTIGE ABONNEMENTSGEBYRERNE BETALT AF KLIENTEN TIL CI FOR TJENESTEN HERUNDER I TOLV MÅNEDER FORUD FOR HÆNDELSEN, DER LIGGER TIL GRUND FOR ERSTATNINGSANSVARET. 

14. EKSPORTBEGRÆNSNINGER
Tjenesten og den relaterede information er underlagt eksport- og importbegrænsninger. Ved at downloade, installere, tilgå eller anvende Tjenesten, erklærer og garanterer Du, at Du ikke befinder dig i, er under kontrol af, og ikke er statsborger eller indbygger i et land til hvilket eksport af Tjenesten eller relateret information er forbudt i henhold til lovgivning og/eller bestemmelser i Canada og/eller USA. Du erklærer og garanterer også, at Du ikke er en person, til hvilken eksport af Tjenesten eller relateret information vil være forbudt i henhold til lovgivning og/eller bestemmelser i Canada og/eller USA. Du skal overholde den eksportlovgivning og de eksportbestemmelser i Canada og USA, som er gældende for Tjenesten og den relaterede information, og Du skal overholde eventuel lokal lovgivning og/eller bestemmelser i Dit retsområde, som kan have indflydelse på Din ret til at eksportere, importere eller anvende Tjenesten eller den relaterede information, og Du erklærer og garanterer, at Du har overholdt alle sådanne love og/eller bestemmelser. Tjenesten må ikke anvendes til formål, der er forbudt i henhold til eksportlovgivning og/eller -bestemmelser, inklusive men ikke begrænset til, spredning af atomare, kemiske eller biologiske våben. Du er ansvarlig for at indhente alle de påkrævede tilladelser til enhver efterfølgende eksport, import eller anvendelse af Tjenesten eller den relaterede information. 

15. SUPPORT
15.1 Supportvilkår.
Support er inkluderet i licensgebyrerne og leveres af CI i henhold til de på tidspunktet gældende supportvilkår. CI's supportvilkår er med forbehold for ændringer fra tid til anden efter CI's eget skøn.

15.2 Undtagelser.
CI yder kun teknisk support til Tjenesten og ikke i forbindelse med nogen anden anvendt hardware eller software. CI kan muligvis hjælpe Klienten med at skaffe teknisk support og garantiservice for hardware solgt af CI eller deres partnere.  

16. KLIENTENS KØBSORDRE
Medmindre andet er aftalt på skrift mellem Klienten og CI eller deres autoriserede forhandler eller distributør, er modtagelse af enhver Ordre på Tjenesten afgivet af Klienten udtrykkeligt betinget af Klientens accept af og enighed i vilkår og betingelser heri og i Ordren vedrørende Tjenesten, og CI accepterer kun at levere Tjenesten på baggrund af disse vilkår og betingelser, og ikke på vilkår og betingelser indeholdt i Klientens Ordre. Alle vilkår og betingelser indeholdt i Klientens Ordre eller andre dokumenter udstedt af Klienten vedrørende denne Aftale, som er i modstrid med vilkår og betingelser heri, afvises hermed. 

17. GENERELLE BESTEMMELSER
17.1 Ikke-negativ omtale.
Klienten må ikke indirekte eller direkte omtale CI eller eventuelle datterselskaber negativt, heller ikke efter opsigelse af denne Aftale.

17.2 Ændringer.
Ingen ændringer af nogen del af denne Aftale er bindende for Parterne, medmindre de er på skrift og underskrevet af begge Parter. Undtagen i den udstrækning CI udtrykkeligt er udelukket fra dette i henhold til gældende lovgivning, forbeholder CI sig yderligere ret til, efter eget skøn, at foretage ændringer i denne Aftale med henblik på fremtiden, inklusive for at afspejle ændringer eller krav i lovgivningen (inklusive ændringer for at sikre muligheden for at håndhæve denne Aftale) eller ændringer i forretningspraksis. CI er berettiget til at foretage uvæsentlige ændringer i Aftalen uden varsel til Klienten. I tilfælde af væsentlige ændringer vil CI give Klienten et rimeligt varsel herom, inden ændringerne træder i kraft. Hvis Du fortsætter med at anvende Tjenesten, efter ændringerne træder i kraft, som varslet af CI, skal Klienten anses for at have accepteret disse ændringer. Hvis Du ikke ønsker at være bundet af ændringerne, skal Du inden ændringernes ikrafttrædelsesdato underrette CI om dit ønske om at fortsætte med Tjenesten i henhold til den uændrede Aftale, indtil udløbet af Aftalens løbetid, som angivet i Ordren. Klienten er ikke berettiget til at afvise eller på egen hånd blive undtaget fra ændringer, der er afledt af gældende lovgivning.
Den seneste version af Aftalen er altid tilgængelig på LINK.

17.3 Tildeling.
Ingen part må tildele hele eller nogen del af denne Aftale uden forudgående skriftligt tilsagn fra begge parter. Uanset bestemmelserne i ovenstående må enhver part tildele denne Aftale eller enhver af dens rettigheder eller forpligtelser herunder til en tilknyttet enhed eller til en tredjepart i forbindelse med salget af alle eller størstedelen af den tildelende parts forretninger eller aktiver vedrørende denne Aftale, uanset om det sker ved fusion, salg af aktier eller andele, salg af aktiver eller på anden vis, uden forudgående skriftligt tilsagn fra den anden part, forudsat at erhververen accepterer at påtage sig alle tildelers forpligtelser i henhold til denne Aftale.

17.4 Komplet aftale.
Denne Aftale udgør den komplette aftale mellem parterne vedrørende dens genstand og afløser og erstatter eventuelle tidligere mundtlige aftaler eller andre indbyrdes skriftlige eller mundtlige forståelser mellem parterne.

17.5 Yderligere sikkerhed.
Parterne er enige om fra tid til anden at udarbejde sådanne yderligere dokumenter og at udføre sådanne yderligere handlinger, som det kan være nødvendigt eller ønskeligt for at bogstav og ånd i denne Aftale får fuld effekt. Enhver ændring i denne Aftale skal godkendes og aftales af begge Parter og dokumenteres som ændringer til denne Aftale.

17.6 Lovvalg.
Hvis Klienten befinder sig i Canada, skal denne Aftale reguleres og fortolkes i henhold til lovene for provinsen Ontario. Ellers skal denne Aftale reguleres og fortolkes i henhold til lovene for delstaten Delaware. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb er ikke gældende for denne Aftale eller transaktionerne omhandlet heri.

17.7 Ingen fritagelse.
Enhver Parts undladelse af at udøve sine rettigheder, beføjelser eller forpligtelser herunder eller enhver sådan Parts forsinkede udøvelse af sine rettigheder eller forpligtelser herunder skal ikke, i videst muligt tilladte udstrækning ifølge loven, virke som fritagelse eller variation fra en sådan eller enhver anden rettighed eller forpligtelse herunder.

17.8 Ikrafttrædelse.
Denne aftale skal være bindende for og træde i kraft for begge de respektive Parter, deres arvinger eller lovmæssige repræsentanter, efterfølgere og tilladte erhververe.  

AFTALE OM GØR-DET-SELV-MONTERING

DU BEDES LÆSE FØLGENDE AFTALE, FØR DU MONTERER HARDWARE ELLER ANDET UDSTYR I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE.

VED AT KLIKKE PÅ “ACCEPT” ELLER “JA”, NÅR DU BLIVER BEDT OM AT ACCEPTERE DENNE AFTALES VILKÅR, ELLER NÅR DU VÆLGER GØR-DET-SELV MONTERING AF HARDWARE ELLER UDSTYR ELLER AT FÅ DET MONTERET AF EGEN MONTØR (ALT SOM DEFINERET NEDENFOR), (A) ACCEPTERER OG FORPLIGTER DU DIG SOM JURIDISK PERSON ELLER EN JURIDISK PERSON, SOM DU REPRÆSENTERER SOM MEDARBEJDER ELLER REPRÆSENTANT (SAMLET KALDET “DU”/“DIG” ELLER “KUNDEN”) TIL AT OVERHOLDE DENNE AFTALES VILKÅR (“AFTALEN”); (B) ER DENNE AFTALE EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM KUNDEN OG FLEET COMPLETE DENMARK APS (“FLEET COMPLETE” ELLER “FC”) OG COMPLETE INNOVATIONS INC, OG (C) PÅTAGER KUNDEN SIG - VED AT VÆLGE GØR-DET-SELV MONTERING AF UDSTYRET ELLER AT FÅ DET MONTERET AF EGEN MONTØR (SOM DEFINERET NEDENFOR) - ENEANSVAR FOR AT GØRE DETTE KORREKT. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALES VILKÅR, HAR DU IKKE TILLADELSE TIL AT MONTERE HARDWARE ELLER UDSTYR ELLER AT FÅ HARDWARE ELLER UDSTYR MONTERET AF EGEN MONTØR (SOM DEFINERET NEDENFOR).

RETTEN TIL AT MONTERE HARDWARE OG UDSTYR ER BETINGET AF, AT DENNE AFTALE ACCEPTERES. 

Hvis Kunden engagerer en tredjemandsmontør, der ikke er en autoriseret FC-montør (“Egen Montør”) til at montere Fleet Complete®-hardware, GPS-modem, abonnentenheder eller tilbehør (samlet kaldet “Hardware”), er Kunden ansvarlig for en sådan Egen Montørs handlinger og undladelser.
Hvis du har brug for assistance i forbindelse med montering af Hardware, kan du kontakte Fleet Complete på tlf. 45 48 01 04. For detaljeret teknisk support bedes du kontakte 45 48 01 04.

MONTERING AF UDSTYR
Fleet Complete-løsningen (“Systemet”) kræver montering af Hardware, der leveres af FC, i Kundens køretøjer og/eller andet mobilt maskinel. Kunden har informeret FC om, at Kunden ønsker at lade sin Egen Montør montere Systemet og Hardwaren i Kundens køretøjer og/eller andet mobilt maskinel samt servicere Systemet og Hardwaren i det omfang, det er nødvendigt.
Som en hjælp ved førstegangsmonteringen bedes du læse Fleet Completes Monteringsvejledning for Systemet og Hardwaren, som FC har udleveret. FC fremsender desuden dokumentation for Systemet (“Dokumentationen”) for den licens, der betales for Systemet. For at sikre, at Systemet og Hardwaren fungerer korrekt, skal førstegangsmonteringen foretages af Kunden eller Kundens Egen Montør i overensstemmelse med de foranstaltninger, procedurer og krav, der beskrives i Monteringsvejledningen og eventuelle yderligere anvisninger, procedurer og instruktioner i Dokumentationen eller som i øvrigt skriftligt anvises af FC.

HVIS HARDWAREN ELLER SYSTEMET IKKE MONTERES I OVERENSSTEMMELSE MED FLEET COMPLETE®-MONTERINGSVEJLEDNINGEN OG DOKUMENTATIONEN, VIL DET EVENTUELT GØRE HARDWAREGARANTIEN UGYLDIG. FC HÆFTER IKKE FOR SKADER OG/ELLER MANGLER, DER SKYLDES FEJLAGTIG INSTALLERING ELLER MONTERING AF HARDWAREN OG/ELLER SYSTEMET.

MONTERING PÅ STEDET OG ANDRE SERVICEYDELSER
Førstegangsmontering

For at sikre korrekt førstegangsmontering af Systemet og Hardwaren samt Systemets og Hardwarens løbende drift i overensstemmelse med Dokumentationen, yder FC i rimeligt omfang Kunden eller Kundens Egne Montør/er telefonsupport eller online-support i forbindelse med førstegangsmonteringen og/eller telefonsupport eller online-support som en hjælp til Kunden, hvis der opstår problemer med den førstegangsmontering, der udføres af Kundens Egen Montør. Hvis Kunden ikke kan montere udstyret, sender FC autoriserede FC-montører, der kan montere Systemet og Hardwaren mod betaling af FC’s til enhver tid gældende priser for serviceydelser.

Løbende support
FC yder tillige Kunden Egne Montører telefonsupport eller online-support i forbindelse med Systemet og Hardwaren i rimeligt omfang, hvilket omfatter adgang til FC’s Montørportal.

Serviceydelser på stedet
Hvis Kunden rapporterer om problemer med førstegangsmonteringen, kan FC med Kundens forudgående godkendelse sende FC’s egen Autoriserede Montør til at montere, besigtige og/eller diagnosticere problemerne med førstegangsmonteringen. FC’s standardgebyrer for montering gælder for enhver serviceydelse, som FC leverer på stedet som følge af en fejlagtig mangelfuld førstegangsmontering. Hvis der konstateres fejl i udstyr eller infrastruktur, der er forårsaget af FC (mangelfuldt udstyr), dækkes betaling for serviceydelser og erstatningsudstyr af FC’s Hardwaregaranti.

Kunden giver herved FC tilladelse til at fakturere Kunden for monteringsydelser, der leveres af FC, gennem Kundens teleudbyders faktureringssystem. Kunden skal stille kvalificerede medarbejdere hos Kunden til rådighed for FC til at bistå med problemløsning og support af Hardwaren og Systemet.

ANSVARSFRASKRIVELSE
1. Kunden friholder herved FC og dennes bestyrelsesmedlemmer, direktører, kapitalejere, partnere, medarbejdere, nærtstående parter, repræsentanter og efterfølgere (“FC-koncernen”) for - og giver herved afkald over for FC-koncernen på - direkte eller indirekte regres, krav, søgsmål, tab og erstatningsansvar af enhver art ifølge common law eller billighedsretten, og uanset årsagen hertil, herunder uagtsomhed, grov uagtsomhed, forsætlig handling eller undladelse, kontraktbrud eller brud på lovbestemt eller anden omsorgspligt (samlet “Krav”) for så vidt angår tab eller erstatningsansvar, som Kunden måtte ifalde, herunder død, personskade, tab, erstatningsansvar, udlæg, tingskade, tab af beskæftigelse, økonomisk tab, følgetab eller fremtidigt indtjeningstab, uanset årsagen hertil (samlet “Tab”), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Kundens eller Kundens montørs montering af udstyr.

2. Kunden forpligter sig herved til ikke at rejse Krav eller anlægge sag mod FC-koncernen eller enhver fysisk eller juridisk person eller anden juridisk enhed, der måtte søge regres mod FC-koncernen i henhold til lovbestemmelser eller andet, for så vidt angår ethvert spørgsmål, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Kundens (eller Kundens montørs) montering af udstyr.

SKADESLØSHOLDELSE
Kunden forpligter sig herved til fuldt ud at skadesløsholde FC-koncernen, og hvert af dem, for forpligtelser, tab, erstatningsansvar, bøder, omkostninger, bod eller udlæg, herunder advokatomkostninger, som FC-koncernen måtte afholde som følge af krav, der rejses mod et selskab i FC-koncernen som følge af eller i forbindelse med Kundens (eller Kundens montørs) montering af udstyret.

LOVVALG OG VÆRNETING
Denne Aftale reguleres af dansk lov, bortset fra internationale privatretlige regler. Eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed eller ophør eller misligholdelse af Aftalen, skal afgøres de almindelige danske domstole.

FLEET COMPLETE'S
BEGRÆNSET HARDWAREGARANTI

1. Hardwaregaranti
1.1. Denne garanti dækker væsentlige fabrikations- eller materialefejl ved Fleet Completes Danmark ApS's ("Fleet Complete eller "FC") hardwareprodukter, der er anført i pkt. 2 (“Produkter”), i 36 måneder (dog 12 måneder for AT2) fra det tidspunkt, hvor produkterne afsendes til kunden (“Kunden”). Kunden har udelukkende ret til reparation eller (efter Fleet Completes valg) udskiftning for Fleet Completes regning af et fejlbehæftet Produkt eller dele deraf i overensstemmelse med denne garanti, og dette udgør samtidig Fleet Completes samlede ansvar for brud på førnævnte garanti. Ejendomsretten til alle fejlbehæftede dele, der tages ud af et Produkt, og som Fleet Complete erstatter i henhold til denne garanti, går tilbage til Fleet Complete eller dennes leverandører.

1.2. Medmindre andet fremgår:
(a) svarer garantiperioden for computerprogrammer i maskinlæsbar form, der er indeholdt i et Produkt, og som er afgørende for funktionaliteten deraf som udtrykkeligt anført i de udsendte Produktspecifikationer (“Kerneproduktsoftware”), til den garantiperiode, der gælder for Produktet. Softwarepatches, fejlretninger, opdateringer eller workarounds forlænger ikke den oprindelige garantiperiode.
(b) Der ydes garanti på installationshardware, der har et serienummer, som f.eks. adaptere, USB-stik og visse strømforsyninger (“Tilbehør med serienummer”) i 90 dage fra afsendelsestidspunktet, og der ydes garanti på installationshardware uden serienummer som f.eks. antenner og ledningsnet i 30 dage fra afsendelse fra Fleet Complete.

1.3. Fleet Complete er udelukkende forpligtet til at reparere eller (efter Fleet Completes valg) udskifte fejlbehæftede Produkter ved returnering til værkstedet efter forudgående skriftlig tilladelse fra Fleet Complete. Hvis Fleet Complete fastslår, at Produktet er fejlbehæftet, er Fleet Complete ansvarlig for forsendelsen til Fleet Complete og afholder samtlige omkostninger og påtager sig risikoen for transport. Tilbagelevering til Kunden sker for Fleet Completes regning. Kunden hæfter dog for alle udgifter i forbindelse med returnering af Produktet, hvis Fleet Complete fastslår, at Produktet ikke er fejlbehæftet, eller at Produktet ikke skal repareres under garantien, medmindre Fleet Complete har anmodet om returnering af Produktet.

1.4. Ovenstående bestemmelser om garanti for Produkter og Kerneproduktsoftware gælder ikke for batterier, eller hvis andre end Fleet Complete har foretaget reparation af eller ændringer i Produktet eller Kerneproduktsoftware, eller hvis mangler ved eller skade på Produktet eller Kerneproduktsoftware skyldes (a) kontakt med væske, vand, regn, ekstrem luftfugtighed eller føde-/drikkevarer, (b) brug af dele eller tilbehør, der ikke er godkendt eller leveret af Fleet Complete, (c) usædvanlig fysisk belastning eller strømbelastning, forkert brug eller uheld, eller kræfter eller påvirkning ud over normal brug inden for de angivne drifts- og miljømæssige rammer, der fremgår af den gældende Produktspecifikation, (d) service, test, montering, ændringer eller modifikationer, der udføres af andre end Fleet Complete eller dennes autoriserede teknikere eller montører. Ovenstående garanti gælder desuden ikke, hvis Produktet, Kerneproduktsoftwaren eller tilbehør har et serienummer eller en datomærkning, der er fjernet, ændret eller udvisket, eller hvor der er brudte forseglinger eller tegn på, at der er lavet om på (eller en forkert kombination af) serienumre.

2. Produkter omfattet af Fleet Completes garanti
Følgende Fleet Complete-Produkter dækkes af denne garanti: MGS30, AT2.

3. Garanti på montering
3.1. Hvis montering af Produktet udføres og færdiggøres af Fleet Complete (hvor der gælder særskilte vilkår for monteringen), indestår Fleet Complete i 36 måneder fra Fleet Completes eller Fleet Completes autoriserede montørs montering af Produktet desuden for, at monteringsydelserne udføres fagligt korrekt af teknisk uddannede medarbejdere. Såfremt monteringsydelserne er utilstrækkelige eller mangelfulde, har Fleet Complete udelukkende pligt til i rimeligt omfang at bestræbe sig på at levere sådanne monteringsydelser igen. Dette udgør samtidig Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse i tilfælde af utilstrækkelige eller mangelfulde monteringsydelser.

3.2. Garantien på montering gælder ikke, såfremt der er manipuleret med eller foretaget ændringer i monteringen, medmindre disse er foretaget af Fleet Complete eller en af Fleet Completes autoriserede montører. Sådanne manipulationer og/eller ændringer kan gøre Produktgarantien ugyldig. Det skal præciseres, at følgende forhold ikke dækkes under garantien: (a) strømforsyning afbrudt, (b) strømforsyning skåret over eller beskadiget, (c) antennekabel afbrudt, (d) antennekabel skåret over eller beskadiget, (e) fejl i montering er forårsaget af kontakt med væske, vand, regn, ekstrem luftfugtighed, føde- eller drikkevarer, (f) fejl i eller skade på monteringen skyldes brug af dele eller tilbehør, der ikke er godkendt eller monteret af Fleet Completes autoriserede montører, eller (g) fejl i monteringen skyldes usædvanlig fysisk belastning eller strømbelastning (dvs. spændingsbølge), forkert brug, uheld, eller kræfter eller eksponering ud over normal brug inden for nærmere angivne drifts- og miljømæssige rammer, der fremgår af den gældende Produktspecifikation.

4. Fraskrivelse af garanti
MEDMINDRE ANDET FREMGÅR UDTRYKKELIGT AF DENNE GARANTI, OG INDEN FOR LOVGIVNINGENS RAMMER GIVER FLEET COMPLETE HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE I KRAFT AF LOVGIVNING, SÆDVANE, BRANCHEKUTYME ELLER I ØVRIGT GARANTIERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER FOR SÅ VIDT ANGÅR PRODUKTERNE, KERNEPRODUKTSOFTWARE, TILBEHØR MED SERIENUMMER ELLER SERVICEYDELSER, DER LEVERES AF FLEET COMPLETE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER VEDRØRENDE HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE, SALGBARHED, HANDELSKVALITET, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER HOLDBARHED. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE INDESTÅR FLEET COMPLETE IKKE FOR, AT PRODUKTERNE, KERNEPRODUKTSOFTWARE, TILBEHØR MED SERIENUMMER ELLER SERVICEYDELSER OPFYLDER ALLE KUNDENS KRAV, ELLER AT PRODUKTERNE ELLER KERNEPRODUKTSOFTWARE FUNGERER FEJLFRIT.

5. Ansvarsfraskrivelse
I sjældne tilfælde kan Hardwaren, når den bruges sammen med Fleet Completes software (“FC Software”), påvirke eftermarkedsprodukter, herunder, men ikke begrænset til, produkter eller applikationer som f.eks. fjernstartere, kørestolslifte og andre konkurrerende løsninger. Såfremt FC Software forårsager forstyrrelser, afbrydelser, svigt eller andre uregelmæssigheder i eftermarkedsprodukter eller -applikationer, er Fleet Complete ikke ansvarlig over for Kunden for direkte eller indirekte skader eller tab, der opstår som følge af brug af autoriserede eller uautoriserede eftermarkedsprodukter og - applikationer, uanset om Fleet Complete var gjort bekendt med den mulige brug af sådanne produkter eller applikationer eller med risikoen for skader, og uanset om sådanne skader var påregnelige.

6. Procedurer for reparation under hardwaregarantien
6.1. Kunden kan i garantiperioden reklamere over fejlbehæftede Produkter ved at sende en e-mail eller ringe til Fleet Complete.

6.2. Fleet Complete vurderer henvendelsen, og i det omfang det er nødvendigt, sender Fleet Complete en autoriseret servicetekniker, der kan udbedre fejlen. Hvis Produktet skal leveres tilbage til Fleet Complete til nærmere undersøgelse, oplyser Fleet Complete Kunden om et returvarenummer. Kunden sender herefter det fejlbehæftede Produkt retur, hvor Fleet Complete dækker fragt og forsikring til Ackro. Adresse: Ackro, Farverland 6, 2600 Glostrup Hvis Produktet efter Fleet Completes undersøgelse ikke anses for fejlbehæftet eller anses for at være ændret eller beskadiget af Kunden, forbeholder Fleet Complete sig ret til at fakturere Kunden for de forsendelsesomkostninger, der er forbundet med, at Fleet Complete sender returvaren tilbage til Kunden. Kunden skal sende Produkter i transportkasser, der yder tilstrækkelig beskyttelse og som viser returvarenumret uden på kassen/erne. Fleet Complete forbeholder sig ret at nægte at tage imod afviste Produkter, hvis returvarenumret ikke fremgår af kassens yderside.

6.3. Såfremt Fleet Complete modtager et fejlbehæftet Produkt i Garantiperioden, reparerer eller erstatter Fleet Complete efter eget valg og for egen regning det pågældende Produkt.

6.4. Fleet Complete godtgør forsendelsesomkostninger, som Kunden afholder for Produkter, der returneres korrekt. Ellers hæfter Kunden for forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering. Fleet Complete koordinerer med en autoriseret servicetekniker om geninstallering af Produktet i Kundens køretøj.

6.5. Kunden er ansvarlig for eventuel betaling for afmontering og geninstallering. Det skal desuden bemærkes, at denne garanti er ugyldig, hvis der ikke bruges en autoriseret servicetekniker eller montør til at udføre arbejdet på stedet, medmindre der er tale om gør-det-selv-montererede Produkter (i hvilket tilfælde Kunden skal overholde vilkårene for gør-det-selv-montering).

SUPPORTVILKÅR

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Complete Innovations Inc. Fleet Complete Danmark ApS ("Fleet Complete" eller "FC") og Kunden, gælder disse vilkår for support og vedligeholdelse for FC's support- og vedligeholdelse (som defineret nedenfor) af de understøttede versioner af FC's produkter.

1. DEFINITIONER
1.1 I disse vilkår for support og vedligeholdelse skal nedenstående udtryk have følgende betydning:
(a) "Kundekontaktpunkt" betyder op til to (2) af Kundens medarbejdere, som Kunden skriftligt har oplyst er bemyndiget til at indsende en Supporthenvendelse til FC eller i øvrigt kontakte FC for at få Support.

(b) "Supporthenvendelse" betyder den henvendelse fra Kunden, der er beskrevet og defineret i pkt. 3.1.

(c) "Vedligeholdelse" betyder de ydelser, der er beskrevet i pkt. 2.3.

(d) "Vedligeholdelsesudgivelse" betyder en ny version af Softwaren eller en opdatering til Softwaren, som generelt leveres til Kunden med gyldige support- og vedligeholdelsesaftaler, der også omfatter fejlretning, og som FC har navngivet Vedligeholdelsesudgivelse X.n, idet "n" er et tal (dog ikke 0).

(e) "Større Udgivelse" betyder en udgivelse, som indeholder væsentlig ny funktionalitet til et eller flere af FC's Softwareprodukter, og som FC har navngivet Udgivelse X.0.

(f) "Patch" defineres som softwarekode, som anvendes over en allerede installeret udgivelse for at rette en konkret Kategori 1-fejl, der udspringer af en Supporthenvendelse fra Kunden, og som FC har navngivet X.n.z for så vidt angår Patches til Vedligeholdelsesudgivelser og X.0.z for så vidt angår Patches til Større Udgivelser, idet "z" i begge tilfælde er et tal (dog ikke 0).

(g) "Software" betyder de(n) understøttede version(er) af Fleet Complete Softwareprodukt, som er omfattet af disse vilkår for support og vedligeholdelse.

(h) "Specifikationer" betyder specifikationerne i brugerdokumentationen for Softwaren.

(i) "Support" betyder de ydelser, der er beskrevet i pkt. 2.

(j) "Supportsag” betyder FC’s skriftlige bekræftelse af, at der er oprettet en supportsag på Supporthenvendelsen fra Kunden.

(k) "Workaround" betyder en løsning på en fejl, der består af anvisninger til, hvordan man undgår fejlen og opnår en tilsvarende funktionalitet.

1.2 Udtryk med stort begyndelsesbogstav, som anvendes, men ikke er defineret i disse vilkår, har den betydning, der er anført i licensaftalen for Softwaren, medmindre andet fremgår eller følger af sammenhængen.


2. SUPPORT- OG VEDLIGEHOLDELSESYDELSER
2.1 Softwaresupport FC yder kun teknisk support på produkter under Fleet Completes varemærke og ikke på anden hardware eller software. FC's support består af bistand over telefon eller pr. e-mail vedrørende brugen eller placeringen af funktioner i Softwaren. FC's support består endvidere af opsætning og konfiguration af Softwaren og dens forskellige komponenter (men ikke indtastning af data) og eventuelle problemer, der skyldes brugerfejl eller forkert brug, som kan rettes gennem selve Softwaren og ikke kræver direkte databaseadgang eller -programmering

2.2 Åbningstid
(a) Telefon – Der ydes telefonisk support inden for normal arbejdstid på tlf. (Indsæt lokalt nummer her baseret på operatørs region) eller support pr. e-mail på hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 08:00 - 16:00 lokal tid, dog ikke på helligdage. FC's supportmedarbejdere besvarer Supporthenvendelser som anført i pkt. 3.

(b) Uden for normal åbningstid – Der ydes p.t. ingen support uden for normal åbningstid.

2.3 Vedligeholdelse
(a) Servervedligeholdelse – FC er ansvarlig for at vedligeholde de servere, som Softwaren afvikles på, og garanterer en Oppetid for Softwaren på 99 % målt over en måned (bortset fra perioder, hvor der udføres planlagt vedligeholdelse og opgraderinger, der ikke må overstige 10 timer om måneden). FC's planlagte vedligeholdelse påbegyndes mellem kl. 00:00 og 03:00 i den pågældende regionale tidszone.

(b) Vedligeholdelsesplaner – FC udsender Vedligeholdelsesudgivelser og Patches efter behov, således at Softwaren til enhver tid opfylder Specifikationerne. Planlagt vedligeholdelse vil blive gennemført samtidig hermed.

2.4 Supportydelser, der ikke er omfattet Der ydes ikke Support i forbindelse med problemer, der skyldes Kundens fejl eller forkerte brug, og som ikke kan rettes gennem Softwaren og kræver datamanipulation direkte i databasen eller anden databaseprogrammering, herunder eventuelle problemer, der skyldes Kundens ændringer i det fysiske miljø (herunder Kundens netværk eller computere), og som kræver geninstallation af Softwaren og/eller Windows eller anden fejlfinding og -rettelse i netværk og hardware. Alle supportydelser, som Kunden rekvirerer fra FC med henblik på at rette sådanne fejl, faktureres som tekniske ydelser til FC’s til enhver tid gældende priser for sådanne ydelser.

2.5 Ændringer i Software
Når FC ønsker at implementere en opgradering, ny udgivelse, ny version eller væsentlig ændring (hver især benævnt en "Ændring") i Softwaren, som med 2b, udføres Mindre Softwareopdateringer på en hvilken som helst ugedag og på et hvilket som helst tidspunkt. Større Softwareopdateringer eller opdateringer, der kræver nedetid, varsles over for kunderne fem dage i forvejen og planlægges udført mellem kl. 00:00 og 03:00 i den pågældende regionale tidszone på en hvilken som helst ugedag.

3. FEJLRAPPORTERING
3.1 Ved hver anmodning om Support skal Kunden fremsætte en skriftlig henvendelse over for FC (en “Supporthenvendelse”), eventuelt med beskrivelse af, hvordan det er muligt at genskabe det, der forårsagede fejlen, og den observerede systemadfærd. Supporthenvendelser skal ske pr. e-mail eller mundtligt. FC bestræber sig i rimeligt omfang på at bekræfte modtagne Supporthenvendelser og oprette en Supportsag kort tid efter modtagelsen i overensstemmelse med den pågældende fejls prioritetsniveau. Alle udestående problemer vedrørende Supporthenvendelser og tekniske problemer får af FC tildelt et unikt “Sagsnummer” af hensyn til sagsbehandlingen. Hvis Kunden anmoder om dette, oplyser FC om status på eventuelle fejl, der er registreret på Kunden, hvis Kunden oplyser det Sagsnummer, som FC har oprettet den pågældende fejl under.

3.2 En Supporthenvendelse lukkes først, når Kunden har oplyst over for FC's Support, at Kunden er tilfreds med løsningen af den pågældende fejl, eller når der er gået 30 dage efter modtagelse af meddelelsen om, at fejlen er løst, alt efter hvad der sker først. Hvis Kunden ikke er tilfreds med den måde, hvorpå fejlen er løst, genåbnes Supporthenvendelsen, og årsagen til Kundens utilfredshed noteres, hvorefter Supporthenvendelsen sendes tilbage til det tekniske team på 3. niveau.

3.3 Hvis FC har anmodet om yderligere oplysninger, og oplysningerne ikke modtages inden for en vis frist, kan FC beslutte at lukke Supporthenvendelsen. Retningslinjer for tidsfrister for modtagelse af yderligere oplysninger:

(a) Hvis der er tale om en Supportsag i Kategori 1 og Kunden ikke fremsender de nødvendige oplysninger i Supportsagen inden for 5 Hverdage, kan FC lukke Supportsagen;

(b) Hvis der er tale om en Supportsag i Kategori 2 og Kunden ikke fremsender de nødvendige oplysninger i Supportsagen inden for 10 Hverdage, kan FC lukke Supportsagen;

(c) Hvis der er tale om en Supportsag i Kategori 3 eller 4 og Kunden ikke fremsender de nødvendige oplysninger i Supportsagen inden for 20 Hverdage, kan FC lukke Supportsagen.

4. KATEGORIER OG REAKTIONSMÅL
4.1 FC inddeler henvendelserne i følgende kategorier og bestræber sig i rimeligt omfang på at opfylde nedenstående servicemål for svar- og løsningstider:  

KategoriBeskrivelseLøsningstid
Kritisk• Et helt produktionssystem er ude af drift
• En afgørende funktion for kundens virksomhed er påvirket i kritisk grad
• Workaround ikke muligt
Hurtigst muligt eller op til 2 hverdage
Høj• En afgørende funktion er påvirket i alvorlig grad
• Workaround eller bypass ikke muligt
Inden for 2 uger
Medium• En normal funktion for kundens virksomhed er påvirket i mindre grad
• Workaround evt. muligt
Inden for 4 uger
Lav• Virksomheden er stort set eller slet ikke påvirket
• Der kan være tale om et informationsmæssigt eller kosmetisk problem.
• Kan afspejle et område, hvor der kan ske forbedring  

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Kunden får ingen ejendomsret, adkomst eller immaterielle rettigheder til Softwaren eller Dokumentationen, herunder eventuelle rettelser, fejlrettelser, Patches, Workarounds, Vedligeholdelsesudgivelser, Større Udgivelser eller andre ændringer til Softwaren, som Kunden modtager fra FC i henhold hertil. Alle sådanne rettigheder tilhører fortsat FC og/eller FC’s licensgivere for så vidt angår programmer, der er indeholdt i Softwaren. Licensaftalen for Softwaren gælder for alle Patches, Workarounds, Vedligeholdelsesudgivelser eller Større Udgivelser, som Kunden modtager fra FC.

Back to shop

Fleet Tracking
Fleet Tracking
Fleet Tracking on screen
MGS30 fleet tracker

Fleet Tracker

1.963,00 kr
Asset Tracking on generator
Asset Tracking on generator
Holding a AT2 asset tracker
AT2 asset tracker on trailer
AT2 asset tracker
Asset Tracking device at construction site

Asset Tracker

1.523,00 kr
Back to the top
English
English
English